Решения от заседание на КФН на 27.08.2014 г.

На заседанието си на 27.08.2014 г. КФН реши:

1. Да се изпрати уведомление до компетентния орган на приемащата държава членка на ЕС относно намерението на ЗЕАД „ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Гърция.

2. Отхвърля жалба от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА” АД срещу Заповед № 653-ПОД/15.07.2014 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, като неоснователна.