Решения от заседание на КФН на 03.09.2014 г.

На свое заседание от 03.09.2014 г., Комисията за финансов надзор взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 889 320 лева, разпределени в 889 320 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност в размер на 23 лева за една акция, с ISIN код BG1100007126, които ще бъдат издадени от „Спиди” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

2. Не налага окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Вентчър Екуити България” ЕАД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на акции на „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

3. Удължава срока за предоставяне от „Хаук Фънд Мениджмънт” АД на допълнителна информация и документи по искане по преписка РГ-08-48-1 от 26.08.2014 г.

4. Приема на първо четене проект на нова Наредба за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени от моторни превозни средства. Проектът на наредба e качен на сайта на КФН за обществено обсъждане в 15–дневен срок. http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/NAREDBA.pdf