Решения от заседание на КФН на 10 септември 2014 г.

На заседанието си на 10 септември 2014 г. КФН реши:

1. Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия по заявление за издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Облигации” чрез вливане в „Райфайзен (България) Ликвидност”.  

2. Отказва издаването на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Байнекс” ЕООД.

3. Да се предостави на компетентните органи информация за намерението на ИП „Булброкърс” ЕАД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Италия.

4. Удължава до 29.09.2014 г. срока за отстраняване на констатирани непълноти в производството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия конвертируеми обезпечени облигации, издадени от „Уеб Финанс Холдинг” АД.

5. Приема проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Основната цел на настоящия проект на ЗИД на ЗДКИСДПКИ е да въведе в националното законодателство приети изменения в чл. 18 от Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (Директива 2003/41), в чл. 51 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (Директива 2009/65) и в чл. 15 от Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяване на кредитни рейтинги (Директива 2011/61). Измененията са насочени основно към намаляване на предоверяването на кредитни рейтинги от финансовите институции и отстраняването на проблеми, констатирани в надзорната практика. Проектът се намира в рубриката на сайта на КФН “Обществени консултации”, срокът за обществено обсъждане е 20 дни от датата на публикуване – 16.09.2014 г.