Решения от заседание на КФН на 21 август 2014 г.

На заседанието си на 21 август 2014 г. КФН реши:

1.      Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в документи за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от “Елана Агрокредит” АД;

2.      Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „СИ КОНСУЛТ” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД на акции на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ от останалите акционери на дружеството;

3.      Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в документи на „Пауър Лоджистикс” ЕАД за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации;  

4.      Приема изменение на точка 2 от Решение № 950-НЗН от 13.12.2013 г. за спазването на насоките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за подготовка на прилагането на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност ІІ) като възлага на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, на основание чл. 16, ал. 1, т. 17 и т. 24 от Закона за Комисията за финансов надзор да предприеме мерки за прилагането на насоките по т. 1.1 в надзорната практика на комисията.