Приети мерки във връзка с присъединяването към ERM II


Във връзка с намерението за присъединяването на Република България към ERM II и План за действие за надзора на небанковия финансов сектор и необходимостта от актуализиране на подзаконовата нормативна уредба в областта на застрахователния надзор днес, 20.12.2018 г., Комисията за финансов надзор прие на второ разглеждане промени в Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд в които се предвиждат допълнителни изисквания.
Промените имат за цел да повишат изискванията към качеството на оценката на различни категории активи на застрахователите с оглед получаването на по-точна и вярна представа за тяхното финансово състояние. Наредбата предстои да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.
Заедно с това Комисията за финансов надзор прие и проект за изменение и допълнение на Методология за Проверка и заверка на образци с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 година за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) по т. 5 от Указанията относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35.
С промените са предвидени допълнителни указания към одиторите на застрахователите във връзка с оценката на определени активи, като недвижима собственост, акции и участия в свързани предприятия.
Целта на промените е да се постигне по-голяма прецизност в одиторската проверка на оценката на тези активи и да се повиши качеството на одиторската проверка и на нейната информационна стойност за целите на застрахователния надзор.
Изменената Методология ще влезе в сила от датата на влизане в сила на измененията в Наредба № 53.

Приети мерки във връзка с присъединяването към ERM II


Във връзка с намерението за присъединяването на Република България към ERM II и План за действие за надзора на небанковия финансов сектор и необходимостта от актуализиране на подзаконовата нормативна уредба в областта на застрахователния надзор днес, 20.12.2018 г., Комисията за финансов надзор прие на второ разглеждане промени в Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд в които се предвиждат допълнителни изисквания.
Промените имат за цел да повишат изискванията към качеството на оценката на различни категории активи на застрахователите с оглед получаването на по-точна и вярна представа за тяхното финансово състояние. Наредбата предстои да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.
Заедно с това Комисията за финансов надзор прие и проект за изменение и допълнение на Методология за Проверка и заверка на образци с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 година за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) по т. 5 от Указанията относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35.
С промените са предвидени допълнителни указания към одиторите на застрахователите във връзка с оценката на определени активи, като недвижима собственост, акции и участия в свързани предприятия.
Целта на промените е да се постигне по-голяма прецизност в одиторската проверка на оценката на тези активи и да се повиши качеството на одиторската проверка и на нейната информационна стойност за целите на застрахователния надзор.
Изменената Методология ще влезе в сила от датата на влизане в сила на измененията в Наредба № 53.