Предупреждение относно „Глобал Маркетс” ООД

Комисията за финансов надзор обръща внимание на инвеститорите и всички заинтересовани страни, че считано от 05.02.2015 г. ,,Глобал Маркетс” ООД е направил промяна в наименованието си, като новото наименование на дружеството е „Интерактив брокеридж” ООД, гр. София.

Новото наименование на ,,Глобал Маркетс” ООД наподобява наименованието на един от най-големите в световен мащаб онлайн брокери, а именно Interactive brokers, дружество лицензирано да предоставя инвестициони услуги от US Securities and Exchange Commission, САЩ и е регулирано от US Securities and Exchange Commission, САЩ, Commodity Futures Trading Commission, САЩ и Financial Conduct Authority, Великобритания. Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че „Интерактив брокеридж” ООД не е едно и също дружество с Interactive brokers.

Лицензът на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив брокеридж” ООД) за извършване на дейност като инвестиционен посредник е отнет принудително от КФН с Решение № 651- ИП от 14.07.2014 г. за извършени от „Глобал Маркетс” ООД и негови служители системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му. Решението на КФН за отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД е потвърдено окончателно от Върховния административен съд.

Съгласно наличните в КФН данни, независимо от решението за отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД, дружеството продължава да сключва договори с клиенти, като обявява, че действа като финансова институция. „Глобал Маркетс” ООД не е бил и не е регистриран като финансова институция в публичния регистър, воден от БНБ.

Във връзка с изложеното, инвеститорите следва да имат предвид, че:

– „Глобал Маркетс” ООД към настоящия момент не притежава лиценз за предоставяне на инвестиционни дейности и услуги и е заличено от водените от комисията регистри;

– КФН не осъществява текущ надзор по отношение на дейността на дружеството като правомощията й към настоящия момент са свързани само с извършване на проверка, свързана с уреждането на отношенията с клиентите му, възникнали преди отнемане на лиценза на дружеството;

– предоставените на „Глобал Маркетс” ООД след отнемане на лиценза на дружеството финансови активи и парични средства от инвеститорите не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

– дейността на „Глобал Маркетс” ООД е свързана с повишен риск от злоупотреба с правата и интересите на инвеститорите.

Инвеститорите и потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН, БНБ или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Сигнали и жалби, свързани дейността на „Глобал Маркетс” ООД, подавайте на e-mail:delovodstvo@fsc.bg.

Предупреждение относно „Глобал Маркетс” ООД

Комисията за финансов надзор обръща внимание на инвеститорите и всички заинтересовани страни, че считано от 05.02.2015 г. ,,Глобал Маркетс” ООД е направил промяна в наименованието си, като новото наименование на дружеството е „Интерактив брокеридж” ООД, гр. София.

Новото наименование на ,,Глобал Маркетс” ООД наподобява наименованието на един от най-големите в световен мащаб онлайн брокери, а именно Interactive brokers, дружество лицензирано да предоставя инвестициони услуги от US Securities and Exchange Commission, САЩ и е регулирано от US Securities and Exchange Commission, САЩ, Commodity Futures Trading Commission, САЩ и Financial Conduct Authority, Великобритания. Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че „Интерактив брокеридж” ООД не е едно и също дружество с Interactive brokers.

Лицензът на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив брокеридж” ООД) за извършване на дейност като инвестиционен посредник е отнет принудително от КФН с Решение № 651- ИП от 14.07.2014 г. за извършени от „Глобал Маркетс” ООД и негови служители системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му. Решението на КФН за отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД е потвърдено окончателно от Върховния административен съд.

Съгласно наличните в КФН данни, независимо от решението за отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД, дружеството продължава да сключва договори с клиенти, като обявява, че действа като финансова институция. „Глобал Маркетс” ООД не е бил и не е регистриран като финансова институция в публичния регистър, воден от БНБ.

Във връзка с изложеното, инвеститорите следва да имат предвид, че:

– „Глобал Маркетс” ООД към настоящия момент не притежава лиценз за предоставяне на инвестиционни дейности и услуги и е заличено от водените от комисията регистри;

– КФН не осъществява текущ надзор по отношение на дейността на дружеството като правомощията й към настоящия момент са свързани само с извършване на проверка, свързана с уреждането на отношенията с клиентите му, възникнали преди отнемане на лиценза на дружеството;

– предоставените на „Глобал Маркетс” ООД след отнемане на лиценза на дружеството финансови активи и парични средства от инвеститорите не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

– дейността на „Глобал Маркетс” ООД е свързана с повишен риск от злоупотреба с правата и интересите на инвеститорите.

Инвеститорите и потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН, БНБ или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Сигнали и жалби, свързани дейността на „Глобал Маркетс” ООД, подавайте на e-mail:delovodstvo@fsc.bg.