Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. Информацията е обобщена на база на одитираните годишни финансови отчети, финансовите отчети за надзорни цели към 31.12.2016 г. и на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и окончателните данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2016 г.

Към 31.12.2016 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 472 676 лица, което представлява нарастване с 85 813 лица или с 1,96 на сто спрямо осигурените към края на 2015 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2016 г. се равняват на 10 757 277 хил. лв. и регистрират ръст от 1 419 295 хил.лв. или 15,20 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2015 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2016 г. с общи приходи в размер на 183 765 хил. лв., което представлява увеличение с 8,09 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2015 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2016 г. в размер на 58 552 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 20,90 на сто в сравнение с 2015 г.

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2016 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. Информацията е обобщена на база на одитираните годишни финансови отчети, финансовите отчети за надзорни цели към 31.12.2016 г. и на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и окончателните данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2016 г.

Към 31.12.2016 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 472 676 лица, което представлява нарастване с 85 813 лица или с 1,96 на сто спрямо осигурените към края на 2015 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2016 г. се равняват на 10 757 277 хил. лв. и регистрират ръст от 1 419 295 хил.лв. или 15,20 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2015 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2016 г. с общи приходи в размер на 183 765 хил. лв., което представлява увеличение с 8,09 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2015 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2016 г. в размер на 58 552 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 20,90 на сто в сравнение с 2015 г.

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2016 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.