Решения от заседание на КФН на 19.04.2017 г.

На заседанието си на 19.04.2017 г. КФН реши:
 
1. Удължава срока на „Амеко Кепитъл Маркетс” ЕООД – в процес на учредяване, за предоставяне на допълнителна информация и документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 22 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от един лев и емисионна стойност от 3,24 лв., която ще бъде издадена от „Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София.  Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и ще бъде вписвана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.  
 
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение, внесеното от Олег Прокопиев, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща” ЕООД, гр. София, на акции на „Еко Инвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, от останалите акционери на дружеството.
 
4. Изпраща писмо до „Актив Пропъртис” АДСИЦ за представяне на допълнителна информация във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.
 

5. Спира образуваното със заявление производство от управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за издаване на разрешения за организиране и управление на борсово търгуваните фондове „Expat Czech PX UCITS ETF” (05-1633), „Expat Greece ASE UCITS ETF“ (05-1634), „Expat Poland WIG20 UCITS ETF“ (05-1635) и „Expat Romania BET-BKUCITS ETF” (05-1636).
                       
6. Приема изменения и допълнения в Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите след съгласувателна процедура. В рамките на общественото обсъждане на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите не са постъпили бележки и предложения.

7. Определя индивидуалната годишна вноска за 2017 г. към Фонда за преструктуриране на всеки от 19-те инвестиционни посредници, попадащи в обхвата на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционните посредници (ЗВПКИИП), съгласно разпоредбата на чл. 138, ал. 2 от ЗВПКИИП във връзка с чл. 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/63.
                       
8. Изпраща писмо до ЗД „Съгласие” АД за представяне на допълнителни документи и информация относно планираното от дружеството пряко придобиване на участие в размер на 100 % от капитала на „Токуда Здравно застраховане” ЕАД.
 
9. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния относно намерението на ЗАД „Алианц България” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията й.
 
12. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния относно намерението на ЗАД „Енергия” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията й.
 
 13. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на Валя Орешкова.