Актуални действия на КФН за защита на потребителите


Как да се подават жалби в Комисията за финансов надзор

КФН публикува информация за начина на подаване на жалби в Комисията на интернет страницата си в секция „Защита на потребителите“, подсекция „Жалби“. Представени са подробно поводите, при които човек може да се обърне към Комисията, конкретните стъпки на процеса, както и  мястото и начина на подаване на жалбите. Основен комуникационен канал е дигиталният, който дава възможност за on-line подаване на жалба. Човек може да внесе  документа и в хартиен вариант на място. Жалбите се приемат на български и английски език като на сайта на КФН могат да бъдат намерени образци в двуезичен вариант.
Основни случаи, при които получател на жалбите е Комисията за финансов надзор:
Голям процент от подаваните до момента жалби са некоректно входирани към КФН. Важно е преди подаване на документа да се специфицира какъв конкретно е казусът и респективно кой е точният адресат на жалбата. Целта е жалбата да попадне в институция с правомощията да реши конкретния казус и да не се налага пренасочване на жалбата по служебен път.
Случаите, при които човек може да адресира жалбата си до Комисията за финансов надзор, са основно при проблем със застрахователна полица, с инвестиция във финансови инструменти (например акции, облигации, дялове от договорен фонд, различни деривативни инструменти, в това число договори за разлики) или при възникнали казуси с пенсионен фонд.
Основни стъпки в процеса на подаване на жалба:
Първата стъпка е писмена комуникация между жалбоподателя и дружеството, чийто финансов продукт или услуга той ползва. Добре е в комуникацията да бъде описан конкретния проблем, причините за възникването му и целта, която жалбоподателят иска да постигне. Комуникацията трябва да е базирана на факти и аргументи и да описва къде конкретно са нарушени правата на ползвателя на продукта, описани в договора с дружеството.
Комуникация с цел търсене на подкрепа и съдействие от страна на Комисията за финансов надзор може да се случи едва на втори етап. Подаване на жалба към КФН може да се направи в случай, че потребителят на услугата не е доволен от становището на дружеството и от негова гледна точка то не е предложило адекватно и/или справедливо решение на проблема. КФН извършва проверка по подадената жалба и тя приключва със становище по казуса, което удовлетворява изцяло, частично или не удовлетворява иска на жалбоподателя. Също така е редно да се знае, че КФН няма правомощията да определи размера на плащане и да задължи дружеството да го изплати на жалбоподателя. В  случаите, когато жалбоподателят оспорва размера на обезщетението, той трябва да се обърне към помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове (след подаване на жалба до застрахователя) или да се обърне към съда за решаване на случая по съдебен ред.
Задължителни компоненти на жалба, подадена до КФН:
Жалбата се изготвя в писмен вид като в нея се описва конкректния казус и целта, която потребителят иска да постигне. Задължително към жалбата се прилагат и копия на съответните документи, имащи отношение към случая. Оригиналите на документите остават при жалбоподателя. В жалбата се посочва име, адрес и опционално телефон и/или  електронна поща на жалбоподателя. В случай на подаване на жалба чрез пълномощник, към нея следва да е приложено и копие на пълномощното.
Начини и адреси на подаване на жалби към КФН
 Има няколко начина, чрез които може да се подаде жалба в Комисията за финансов надзор:

  • онлайн тук
  • да се използва образец, който е публикуван на страницата тук
  • на електронната поща на КФН на адрес: delovodstvo@fsc.bg
  • по пощата на следния адрес: Комисия за финансов надзор, ул. „Будапеща” №16, 1000 София
  • лично в деловодството на КФН (на същия адрес)

Актуални действия на КФН за защита на потребителите


КФН публикува информация за начина на подаване на жалби в Комисията на интернет страницата си в секция „Защита на потребителите“, подсекция „Жалби“. Представени са подробно поводите, при които човек може да се обърне към Комисията, конкретните стъпки на процеса, както и  мястото и начина на подаване на жалбите. Основен комуникационен канал е дигиталният, който дава възможност за on-line подаване на жалба. Човек може да внесе  документа и в хартиен вариант на място. Жалбите се приемат на български и английски език като на сайта на КФН могат да бъдат намерени образци в двуезичен вариант.
Основни случаи, при които получател на жалбите е Комисията за финансов надзор:
Голям процент от подаваните до момента жалби са некоректно входирани към КФН. Важно е преди подаване на документа да се специфицира какъв конкретно е казусът и респективно кой е точният адресат на жалбата. Целта е жалбата да попадне в институция с правомощията да реши конкретния казус и да не се налага пренасочване на жалбата по служебен път.
Случаите, при които човек може да адресира жалбата си до Комисията за финансов надзор, са основно при проблем със застрахователна полица, с инвестиция във финансови инструменти (например акции, облигации, дялове от договорен фонд, различни деривативни инструменти, в това число договори за разлики) или при възникнали казуси с пенсионен фонд.
Основни стъпки в процеса на подаване на жалба:
Първата стъпка е писмена комуникация между жалбоподателя и дружеството, чийто финансов продукт или услуга той ползва. Добре е в комуникацията да бъде описан конкретния проблем, причините за възникването му и целта, която жалбоподателят иска да постигне. Комуникацията трябва да е базирана на факти и аргументи и да описва къде конкретно са нарушени правата на ползвателя на продукта, описани в договора с дружеството.
Комуникация с цел търсене на подкрепа и съдействие от страна на Комисията за финансов надзор може да се случи едва на втори етап. Подаване на жалба към КФН може да се направи в случай, че потребителят на услугата не е доволен от становището на дружеството и от негова гледна точка то не е предложило адекватно и/или справедливо решение на проблема. КФН извършва проверка по подадената жалба и тя приключва със становище по казуса, което удовлетворява изцяло, частично или не удовлетворява иска на жалбоподателя. Също така е редно да се знае, че КФН няма правомощията да определи размера на плащане и да задължи дружеството да го изплати на жалбоподателя. В  случаите, когато жалбоподателят оспорва размера на обезщетението, той трябва да се обърне към помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове (след подаване на жалба до застрахователя) или да се обърне към съда за решаване на случая по съдебен ред.
Задължителни компоненти на жалба, подадена до КФН:
Жалбата се изготвя в писмен вид като в нея се описва конкректния казус и целта, която потребителят иска да постигне. Задължително към жалбата се прилагат и копия на съответните документи, имащи отношение към случая. Оригиналите на документите остават при жалбоподателя. В жалбата се посочва име, адрес и опционално телефон и/или  електронна поща на жалбоподателя. В случай на подаване на жалба чрез пълномощник, към нея следва да е приложено и копие на пълномощното.
Начини и адреси на подаване на жалби към КФН
 Има няколко начина, чрез които може да се подаде жалба в Комисията за финансов надзор:
  • онлайн тук
  • да се използва образец, който е публикуван на страницата тук
  • на електронната поща на КФН на адрес: delovodstvo@fsc.bg
  • по пощата на следния адрес: Комисия за финансов надзор, ул. „Будапеща” №16, 1000 София
  • лично в деловодството на КФН (на същия адрес)