Данни за дейността на застрахователните брокери към 30.06.2020 г.


Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото полугодие на 2020 г., възлиза на 864 751 хил. лв. (852 551 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 1 %, от които:
  • 785 043 хил. лв. (при отчетени 775 036 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на пре-/застрахователи със седалище в Р. България
  • 778 388 хил. лв. (при отчетени 768 181 хил. лв. през предходната година) в полза на застрахователи със седалище в Р. България
  • 79 708 хил. лв. (77 151 хил. лв. една година преди това) в полза на пре-/застрахователи със седалище в държава членка, извършващи дейност в Р България при условията на правото на установяване /клонове/ и при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и за застрахователи със седалище в трети държави
Приходите от комисионни на застрахователните брокери в полза на застрахователи със седалище в Р. България към 30.06.2020 г. възлизат на 136 872 хил. лв. ( 138 768 хил. лв. към 30.06.2019 г. или една година по-рано), спад с 2 % на годишна база.
От всички начислени комисиони, 95 % представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 5 % – съответно в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2020 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (52 %-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (28 %-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7 %-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Гаранции” (3 %-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2020 г., е записан основно по застраховка „Живот и рента” (44 %-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от Застраховка „Заболяване“ (42 %-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от и Застраховка „Злополука“ (5 %-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
 
Актуализираните индивидуални данни от справките на застрахователните брокери, извършващи дейност през отчетния период и регистрирани в Република България към 30.06.2020 г., се обобщават и публикуват на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

Данни за дейността на застрахователните брокери към 30.06.2020 г.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото полугодие на 2020 г., възлиза на 864 751 хил. лв. (852 551 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 1 %, от които:

  • 785 043 хил. лв. (при отчетени 775 036 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на пре-/застрахователи със седалище в Р. България‘
  • 778 388 хил. лв. (при отчетени 768 181 хил. лв. през предходната година) в полза на застрахователи със седалище в Р. България.
  • 79 708 хил. лв. (77 151 хил. лв. една година преди това) в полза на пре-/застрахователи със седалище в държава членка, извършващи дейност в Р България при условията на правото на установяване /клонове/ и при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и за застрахователи със седалище в трети държави.

Приходите от комисионни на застрахователните брокери в полза на застрахователи със седалище в Р. България, към 30.06.2020 г. възлизат на 136 872 хил. лв. ( 138 768 хил. лв. към 30.06.2019 г. или една година по-рано), спад с 2 % на годишна база.
От всички начислени комисиони, 95 % представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 5 % – съответно в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2020 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (52 %-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (28 %-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7 %-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Гаранции” (3 %-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2019 г., е записан основно по застраховка „Живот и рента” (44 %-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от Застраховка „Заболяване“ (42 %-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от и Застраховка „Злополука“ (5 %-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
 
Актуализираните индивидуални данни от справките на застрахователните брокери, извършващи дейност през отчетния период и регистрирани в Република България към 30.06.2020 г., се обобщават и публикуват на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.