Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2016 / Раздел № 28, създаден на 17.08.2016 г., Открита...

Раздел № 28, създаден на 17.08.2016 г., Открита процедура за възлагане на ОП с предмет: „Организиране и извършване на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите в Република България”

Документацията за обществената поръчка, преведена на английски език, може да бъде намерена тук.

Прикачени файлове(20)

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения