Документацията по обществената поръчка за организиране и извършване на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите е публикувана на интернет страницата на КФН

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува на интернет страницата си документацията за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите в Република България”. Необходимите документи за участие в процедурата за избор на независимо външно лице, което да осъществи организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на българския пазар, могат да бъдат намерени тук.

Документацията може да бъде намерена и на английската версия на сайта – тук.

Организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите се провежда на основание на параграф 10, ал.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Офертите се изпращат на български език. Представените към офертата документи, с изключение на ценовото предложение, е препоръчително да бъдат придружени и с превод на английски език.

Офертата се представя от участника в процедурата, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16.

Крайният срок за приемане на оферти е 21 септември 2016 г.

Документацията по обществената поръчка за изработването на методология за стрес тестове на застрахователите и презастрахователите е публикувана на сайта на КФН

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува на интернет страницата си документацията за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите в Република България”. Необходимите документи за участие в процедурата за избор на независимо външно лице, което да осъществи организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на българския пазар, могат да бъдат намерени тук.

Документацията може да бъде намерена и на английската версия на сайта – тук.

Организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите се провежда на основание на параграф 10, т.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Офертите се изпращат на български език. Представените към офертата документи, с изключение на ценовото предложение, е препоръчително да бъдат придружени и с превод на английски език.

Офертата се представя от участника в процедурата, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16.

Крайният срок за приемане на оферти е 21 септември 2016 г.