Публикувано е публично изявление относно МСФО 15

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на интернет страницата си публично изявление, целящо да насърчи последователното прилагане на международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 – Приходи от договори с клиенти от емитенти, допуснати до търговия на регулираните пазари.
 
След приемането на МСФО 15 от Европейския съюз, стандартът ще влезне в сила от 1 януари 2018 г. Тъй като МСФО 15 въвежда нова, всеобхватна рамка за определяне и признаване на приход, ESMA насърчава европейските емитенти да предоставят уместна и прозрачна информация относно очакваното въздействие на стандарта върху финансовите им отчети.
 
Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-public-statement-ifrs-15 , а самото публично изявление може да намерите на следния адрес: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1148_public_statement_ifrs_15.pdf

Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел съобщения: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/