Информация относно публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява инвестиционната общност, че на 04.03.2016 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикуван Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията от 30 ноември 2015 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами (Директива 2003/71/ЕО), както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (Делегиран регламент (ЕС) 2016/301).

За да се осигури последователното хармонизиране и да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, както и с цел да се предостави по-голяма сигурност в процеса на одобрение, публикуване и разпространение на информация относно предлагането или допускането до търгуване, с Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 се определят регулаторните технически стандарти, с които се доуточняват:

1. разпоредбите за одобрение на проспектите, посочени в член 13 от Директива 2003/71/ЕО;

2. разпоредбите за публикуване на проспектите, посочени в член 14, параграфи 1—4 от Директива 2003/71/ЕО;

3. разпространението на рекламите, посочени в член 15 от Директива 2003/71/ЕО.

4. съгласуваността между оповестената информация относно публичното предлагане или допускането до търгуване на регулиран пазар, от една страна, и информацията, която се съдържа в проспекта, от друга страна, както е предвидено в член 15, параграф 4 от Директива 2003/71/ЕО.

Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, а именно – на 24.03.2016 г.

Регламентът е достъпен на следния интернет адрес:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.058.01.0013.01.BUL&toc=OJ:L:2016:058:TOC

Информация относно публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява инвестиционната общност, че на 04.03.2016 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикуван Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията от 30 ноември 2015 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами (Директива 2003/71/ЕО), както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (Делегиран регламент (ЕС) 2016/301).
За да се осигури последователното хармонизиране и да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, както и с цел да се предостави по-голяма сигурност в процеса на одобрение, публикуване и разпространение на информация относно предлагането или допускането до търгуване, с Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 се определят регулаторните технически стандарти, с които се доуточняват:

1. разпоредбите за одобрение на проспектите, посочени в член 13 от Директива 2003/71/ЕО;
2. разпоредбите за публикуване на проспектите, посочени в член 14, параграфи 1—4 от Директива 2003/71/ЕО;
3. разпространението на рекламите, посочени в член 15 от Директива 2003/71/ЕО.
4. съгласуваността между оповестената информация относно публичното предлагане или допускането до търгуване на регулиран пазар, от една страна, и информацията, която се съдържа в проспекта, от друга страна, както е предвидено в член 15, параграф 4 от Директива 2003/71/ЕО.

Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, а именно – на 24.03.2016 г.

Регламентът е достъпен на следния интернет адрес:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.058.01.0013.01.BUL&toc=OJ:L:2016:058:TOC