Актуализирани са списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България


    За периода 01.04.2021 г. – 30.04.2021 г. в КФН нe е получавано уведомление от компетентни национални органи на държави членки на ЕС относно намерението на застрахователни дружества със седалище на тяхна територия да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване (чрез клон). За същия период e получено 1 (едно) уведомление относно оттеглянето на намерението на застраховател със седалище на нейна територия да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    За периода в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на ЕС относно намерението на 23 (двадесет и три) застрахователни посредника със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 3 (три) уведомления за преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към 30.04.2021 г. броят на застрахователите със седалище в други държави членки на ЕС, за които са постъпили уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България, възлиза на 427 (четиристотин двадесет и седем). Към същата дата застрахователните посредници, които имат намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2 271 (две хиляди двеста седемдесет и един).
    За периода КФН е изпратила 1 (едно) уведомление до компетентните надзорни органи на държава членка на ЕС относно намерението на застраховател със седалище в Република България да извършва дейност на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги и 1 (едно) уведомление относно оттегляне на намерението на застраховател със седалище в Република България да извършва застрахователна дейност на територията на друга държава членка.
    Към края на м. април 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.   
    За периода 01.04.2021 г. – 30.04.2021 г. КФН е изпратила 1 (едно) уведомление до компетентния надзорен орган на държава членка на ЕС относно намерението на застрахователен брокер със седалище в страната да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 30.04.2021 г. общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, се запазва на 52.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Актуализирани са списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България


    За периода 01.04.2021 г. – 30.04.2021 г. в КФН нe е получавано уведомление от компетентни национални органи на държави членки на ЕС относно намерението на застрахователни дружества със седалище на тяхна територия да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване (чрез клон). За същия период e получено 1 (едно) уведомление относно оттеглянето на намерението на застраховател със седалище на нейна територия да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    За периода в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на ЕС относно намерението на 23 (двадесет и три) застрахователни посредника със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 3 (три) уведомления за преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към 30.04.2021 г. броят на застрахователите със седалище в други държави членки на ЕС, за които са постъпили уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България, възлиза на 427 (четиристотин двадесет и седем). Към същата дата застрахователните посредници, които имат намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2 271 (две хиляди двеста седемдесет и един).
    За периода КФН е изпратила 1 (едно) уведомление до компетентните надзорни органи на държава членка на ЕС относно намерението на застраховател със седалище в Република България да извършва дейност на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги и 1 (едно) уведомление относно оттегляне на намерението на застраховател със седалище в Република България да извършва застрахователна дейност на територията на друга държава членка.
    Към края на м. април 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.   
    За периода 01.04.2021 г. – 30.04.2021 г. КФН е изпратила 1 (едно) уведомление до компетентния надзорен орган на държава членка на ЕС относно намерението на застрахователен брокер със седалище в страната да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 30.04.2021 г. общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, се запазва на 52.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Актуализирани са списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България


    За периода 01.03.2021 г. – 31.03.2021 г. в КФН e получено 1 (едно) уведомление от компетентния национален орган на държава членка на ЕС относно намерението на застраховател със седалище на нейна територия да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    За същия период в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на ЕС относно намерението на 26 (двадесет и шест) застрахователни посредника със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 1 (едно) уведомление за преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към 31.03.2021 г. броят на застрахователите със седалище в други държави членки на ЕС, за които са постъпили уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България, възлиза на 428 (четиристотин двадесет и осем). Към същата дата застрахователните посредници, които имат намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2 251 (две хиляди двеста петдесет и един).
    За периода 01.03.2021 г. – 31.03.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на местни застрахователни дружества да извършват дейност на тяхна територия. Към 31.03.2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.   
    За периода 01.03.2021 г. – 31.03.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват дейност по застрахователно посредничество на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване. Към 31.03.2021 г. общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, се запазва на 52.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Актуализирани са списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България


    За периода 01.03.2021 г. – 31.03.2021 г. в КФН e получено 1 (едно) уведомление от компетентния национален орган на държава членка на ЕС относно намерението на застраховател със седалище на нейна територия да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    За същия период в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на ЕС относно намерението на 26 (двадесет и шест) застрахователни посредника със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 1 (едно) уведомление за преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към 31.03.2021 г. броят на застрахователите със седалище в други държави членки на ЕС, за които са постъпили уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България, възлиза на 428 (четиристотин двадесет и осем). Към същата дата застрахователните посредници, които имат намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2 251 (две хиляди двеста петдесет и един).
    За периода 01.03.2021 г. – 31.03.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на местни застрахователни дружества да извършват дейност на тяхна територия. Към 31.03.2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.   
    За периода 01.03.2021 г. – 31.03.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват дейност по застрахователно посредничество на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване. Към 31.03.2021 г. общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, се запазва на 52.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.