КФН провежда проучване, насочено към използването на изкуствения интелект, като финансова иновация


КФН разработи въпросник, който да послужи за изготвяне на дискусионен  документ за проучване използването на изкуствения интелект (ИИ) при поднадзорните на Комисията лица. Целта е да се изяснят приоритетите и да се определят действия, които могат да бъдат необходими за безопасното приемане на изкуствения интелект във финансовите услуги.
Това е още едно от поредица проучвания, които Комисията за финансов надзор провежда за втора година, свързано с тенденциите при използване на финансовите иновации от поднадзорните лица.
Онлайн анкетата  е изпратена до  представители на  трите сектора на небанковата финансова сфера – застрахователен, инвестиционен и пенсионноосигурителен пазар. Фокус в проучването е поставен и върху ефекта от пандемията от Covid-19, която предизвика ускоряване темповете на автоматизация и приемане на ИИ във финансовите услуги. В резултат на това, подходящият контрол и устойчивостта на системи за ИИ, в краткосрочен план, са от ключово значение. В бъдеще може да се предполага необходимост от по-нататъшна работа по одит на алгоритмите за изкуствен интелект, което вече беше ключова област от интерес преди Covid-19. В дългосрочен план, компаниите ще трябва да мислят за ИИ и управлението на данни по по-цялостен начин, и в контекста на по-широките си технологични инфраструктури, както и да коригират съответно процесите за управление на риска. След попълването на въпросника, КФН ще състави дискусионен документ, който ще предостави  информация за статистическите резултати в количествен и качествен план, както и представяне на нагласите на поднадзорните лица, спрямо отговорите им.
Проучването ще се проведе онлайн до 29 април 2021 г.

КФН провежда проучване, насочено към използването на изкуствения интелект, като финансова иновация


КФН разработи въпросник, който да послужи за изготвяне на дискусионен  документ за проучване използването на изкуствения интелект (ИИ) при поднадзорните на Комисията лица. Целта е да се изяснят приоритетите и да се определят действия, които могат да бъдат необходими за безопасното приемане на изкуствения интелект във финансовите услуги.
Това е още едно от поредица проучвания, които Комисията за финансов надзор провежда за втора година, свързано с тенденциите при използване на финансовите иновации от поднадзорните лица.
Онлайн анкетата  е изпратена до  представители на  трите сектора на небанковата финансова сфера – застрахователен, инвестиционен и пенсионноосигурителен пазар. Фокус в проучването е поставен и върху ефекта от пандемията от Covid-19, която предизвика ускоряване темповете на автоматизация и приемане на ИИ във финансовите услуги. В резултат на това, подходящият контрол и устойчивостта на системи за ИИ, в краткосрочен план, са от ключово значение. В бъдеще може да се предполага необходимост от по-нататъшна работа по одит на алгоритмите за изкуствен интелект, което вече беше ключова област от интерес преди Covid-19. В дългосрочен план, компаниите ще трябва да мислят за ИИ и управлението на данни по по-цялостен начин, и в контекста на по-широките си технологични инфраструктури, както и да коригират съответно процесите за управление на риска. След попълването на въпросника, КФН ще състави дискусионен документ, който ще предостави  информация за статистическите резултати в количествен и качествен план, както и представяне на нагласите на поднадзорните лица, спрямо отговорите им.
Проучването ще се проведе онлайн до 29 април 2021 г.