Съобщение относно правните последици на влязлото в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД


    С цел информираност по казуса с румънския застраховател „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, чийто лиценз бе отнет от Органа за застрахователен надзор на Република Румъния, и в допълнение към вече публикуваната информация от 17.03.2021 г., КФН уведомява кредиторите на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, че те попадат в обхвата на румънския Закон 213/2015 за Гаранционния фонд за застрахованите, чиято цел, съгласно чл. 2, пар. 1, е да защити кредиторите на застрахователя от последиците на неговата неплатежоспособност. КФН напомня за предоставената от Органа за застрахователен надзор на Република Румъния информация, че всяко лице, което има застрахователно вземане срещу „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, може да подаде мотивирано искане до Гаранционния фонд на Република Румъния, считано от датата на постановяване на решението на Органа за застрахователен надзор на Република Румъния за отнемане на лиценза на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, но не по-късно от 90 дни от влизане в сила на решението за откриване на производството по несъстоятелност (15.04.2021), а в случай, че това право е възникнало след откриването на производството по несъстоятелност – в 90-дневен срок от неговото възникване.
    В допълнение Органът за застрахователен надзор на Република Румъния предоставя информация, че съгласно чл. 75, пар. 1 от румънския Закон № 85/2014 за предотвратяване на несъстоятелността и процедурите по несъстоятелност, считано от датата на влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД (14.01.2021 г.), всички съдебни и извънсъдебни производства, образувани по индивидуални искове на негови кредитори, както и производства за събиране на вземания срещу него, се прекратяват. Предявяването и събирането на вземанията срещу “Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД може да се осъществи само в откритото производството по несъстоятелност. 

Съобщение относно правните последици на влязлото в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД


    С цел информираност по казуса с румънския застраховател „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, чийто лиценз бе отнет от Органа за застрахователен надзор на Република Румъния, и в допълнение към вече публикуваната информация от 17.03.2021 г., КФН уведомява кредиторите на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, че те попадат в обхвата на румънския Закон 213/2015 за Гаранционния фонд за застрахованите, чиято цел, съгласно чл. 2, пар. 1, е да защити кредиторите на застрахователя от последиците на неговата неплатежоспособност. КФН напомня за предоставената от Органа за застрахователен надзор на Република Румъния информация, че всяко лице, което има застрахователно вземане срещу „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, може да подаде мотивирано искане до Гаранционния фонд на Република Румъния, считано от датата на постановяване на решението на Органа за застрахователен надзор на Република Румъния за отнемане на лиценза на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, но не по-късно от 90 дни от влизане в сила на решението за откриване на производството по несъстоятелност (15.04.2021), а в случай, че това право е възникнало след откриването на производството по несъстоятелност – в 90-дневен срок от неговото възникване.
    В допълнение Органът за застрахователен надзор на Република Румъния предоставя информация, че съгласно чл. 75, пар. 1 от румънския Закон № 85/2014 за предотвратяване на несъстоятелността и процедурите по несъстоятелност, считано от датата на влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД (14.01.2021 г.), всички съдебни и извънсъдебни производства, образувани по индивидуални искове на негови кредитори, както и производства за събиране на вземания срещу него, се прекратяват. Предявяването и събирането на вземанията срещу “Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД може да се осъществи само в откритото производството по несъстоятелност.