ИД „Индустриален фонд” АД получи одобрение за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на ИД „Индустриален фонд” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството.
Пълния текст на решение 1164 може да намерите в раздел „Документи”.