Резултати от приключена проверка на ИП „Евро Гарант” АД

В резултат на извършената проверка на дейността на „Евро Гарант” АД, гр. София, не са установени нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. С цел съобразяване дейността на инвестиционния посредник с изискванията на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници /Наредба № 1/, на  „Евро Гарант” АД са отправени следните препоръки:

• Да представя в КФН до 10-о число на всеки месец справка за клиентските активи, към последния ден на предходния месец, съгласно разпоредбата на чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК.
•   В текста на договора за брокерски услуги следва да се посочва минимално установеното съдържание посочено в чл. 12, ал. 6 от Наредба № 1, вкл. действащите към момента на сключване общи условия и тарифа на инвестиционния посредник.
• Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Договора за брокерски услуги  следва да се коригира, като се предвиди, че посредникът задължително отказва поръчка за закупуване или продажба на ценни книжа, ако това би довело до неизпълнение на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ или волеизявлението на възложителя противоречи на ЗППЦК и наредбите по прилагането му.
• Текстът на декларацията по чл. 19, ал. 1 от Наредба № 1 следва да се съобрази с настоящата редакция на посочената разпоредба, като отпадне изискването  клиентът  да декларира, дали е вътрешно лице.
• При приемането на поръчка за сделка с ценни книжа, лицето което я приема  да съставя декларация, че е проверило самоличността на клиента, съответно неговия пълномощник, съгласно изискването на чл.18, ал. 8 от Наредба № 1.
• При подаване на поръчки за сделки с ценни книжа от клиент – юридическо лице, да се изисква удостоверение за актуално състояние на клиента към момента на подаване на поръчката.
• При заверка на  разпечатката на въведените през деня данни в дневника по чл. 72 ЗППЦК, следва да се поставя дата на заверката от  лицето, въвело данните в дневника и от лице от отдела за вътрешен контрол.
• “Евро Гарант” АД да отрази коректно счетоводно вноската в Гаранционния фонд, управляван от “Централен депозитар” АД, съобразно приетата счетоводна политика на ИП.