Решения от заседание на КФН от 29 .08.2007 г.

На свое  заседание от 29 .08.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Насрочи следните дати за провеждане на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант :
1 декември 2007 г.  – изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер
2 декември 2007 г.  – изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант

Редът за провеждане на изпитите, както и тематичните конспекти ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.

2. Издаде разрешение на управляващо дружество “Болкан Капитал Мениджмънт” АД да организира и управлява договорен фонд „Балкани”. Основната цел на фонда  е да реализира висока доходност, основана предимно на капиталови печалби при зададено умерено до високо ниво на риск. Фондът ще инвестира преимуществено в акции, търгувани на регулирани пазари в България, Русия, Чехия, Полша, Сърбия и Румъния.

4. Отказа да издаде лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК (т.нар. пълен лиценз) на ИП “Популярна каса – 95” АД, гр. Пловдив. Основание за решението са установените множество нарушения на ЗППЦК и други подзаконови нормативни актове по време на извършена от КФН проверка на дейността на инвестиционния посредник.

5. Вписа “Специализирани Бизнес Системи” АД, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията, представляваща съдебнорегистрирания капитал  на дружеството, е в размер на 5 000 000 лв., разпределени в 100 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 50 лв. всяка.

6. Вписа “ Юнайтед Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията, представляваща съдебнорегистрирания капитал  на дружеството, е в размер на 650 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

7. Вписа „Бианор” АД, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията, представляваща съдебнорегистрирания капитал  на дружеството, е в размер на 675 222 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

8. Вписа  последваща емисия от акции на „Балканкар Заря” АД, гр. Павликени в размер на 1 156 799 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 165 257 лв. на 1 322 056 лв.

9. Вписа последваща емисия акции на ЗД „Евро Инс” АД в размер на 2 499 998 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  7 499 994  лв. на 9 999 992 лв.

10. Вписа последваща емисия акции на „Индустриален Капитал – Холдинг” АД в размер на 5 831 985  лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  1 943 995  лв. на 7 775 980 лв.

11. Одобри търгово предложение от „Кей Би Си Иншурънс Лимитед”, Белгия за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” АД на акции на ЗПАД „ДЗИ” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 188.37 лв.

12. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Еврохолд България”, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД на акции на “Формопласт” АД, гр. Кърджали от останалите акционери на дружеството.

13. Одобри промени  в устава „Хюндай Пропърти” АДСИЦ, гр. София., приета на редовно годишно събрание на акционерите на дружеството. Една от промените се отнася до наименованието на дружеството – то се променя на „Болкан едн сии пропъртис” АДСИЦ. Другите промени се отнасят до капитала на дружеството и съобразяване на отделни текстове с нормативните изисквания.

14. Одобри промени  в устава „Люк” АДСИЦ, гр. София., приети на редовно годишно събрание на акционерите на дружеството.