ИД „КД Пеликан” АД получи одобрение за промяна в Правилата за оценка и управление на риска на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на ИД „КД Пеликан” АД за промяна в Правилата за оценка и управление на риска на дружеството, приети на заседание на Съвета на директорите, проведено на 22.06.2007 г. и допълнени с решение на Съвета на директорите на проведено на 05.08.2007 г. заседание.
Пълния текст на решение 1169 може да намерите в раздел „Документи”.