Наложени са ПАМ на 4 публични дружества за отстраняване на непълноти в представените от тях годишни отчети за 2006 г.

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”,  задължи „Стоманени профили” АД,  „Интерлоджик имоти” АД,  „Интерлоджик лизинг” АД   и „Естер Инвестмънт” АД да отстранят непълнотите в представените от тях годишни отчети за 2006 г.
На  „Естер Инвестмънт” АД е наложен и ПАМ, с който дружеството се задължава да предприеме действия по насрочване и провеждане на редовно годишно ОСА