СЪОБЩЕНИЕ относно Изискването за представянето на отчет за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

Считано от 1 октомври 2009 г. отпада необходимостта от представяне от инвестиционните посредници към 15-о число на всеки месец на Отчет за капиталова адекватност и ликвидността, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, както и представяните до сега Справки от № 1 до № 5.
 На основание чл. 144, ал.1 и 7 от Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници гореописаните отчети и справки, изготвени към 30-о число на всеки месец, следва да бъдат представяни в Комисията за финансов надзор  до 10-о число на следващия месец.