Решения от заседание на КФН от 30 септември 2009 г .

На свое заседание от 30 септември  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София, в резултат от увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 32 500 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 108.15 лв.. Вписва посочената емисия в публичния регистър.

2. Наложи временна забрана за търгово предложение от Иван Калинков за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „Бряст – Д” АД, гр. Добрич от останалите акционери на дружеството.

3. Наложи окончателна забрана за търгово предложение от „Радита” ООД, гр. Търговище за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК „Евър” АД, гр. София на акции на „Поляница” АД, гр. Търговище от останалите акционери на дружеството. Търговият предложител не е отстранил до голяма степен посочените несъответствия и непълноти в коригираното търгово предложение. Някои от мотивите за забраната са, че не е представена изисканата информация относно това, дали е направено уведомление от търговия предложител до всички акционери чрез публикация в два ежедневника най-малко три месеца преди регистриране на търговото предложение, както и не е посочен броя на притежаваните от основните акционери акции. Въпреки дадените указания, в коригираното търгово предложение не е представена вярна информация относно датите на сключване на всяка сделка и датите  на сетълмент на всяка сделка.

4. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Николай Бороджиев.