На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Публикации”, раздел „Отчети” е публикуван пазарен обзор на Небанковия финансов сектор през второто тримесечие на 2009 г.

Данните от този отчет, сравнени със статистическите данни за този сектор от последната година и половина, показват признаци на възстановяване на финансовата сфера в България. Активите на АДСИЦ продължават да нарастват, а тези на колективните инвестиционни схеми отбелязват ръст за първи  път от 31.12.2007 г. Увеличение отчитат и активите на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове, а дружествата по доброволно здравно осигуряване реализират над 50 процентов  ръст в премийния приход.
В публикацията се разглеждат пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор.
Първата част представя броя на поднадзорните лица съответно към 30.06.2009 г. в сравнение с 31.03.2009 г., по отношение на получените и отнети от КФН лицензи и разрешения за извършване на дейност през второто тримесечие на 2009 г., както и броя на нотификациите, получени и изпратени от КФН, във връзка със свободното предоставяне на услуги и създаването на клон при условията на свобода на установяване на територията на ЕС. В края на второто тримесечие на 2009 г. броят на колективните инвестиционни схеми (КИС) достига 101, от които 90 са договорни фондове, а 11 са инвестиционни дружества. През отчетния период броят на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) се намали с 1 дружество, което извършва секюритизация на вземания, като с него общият брой на АДСИЦ стана 69. Броят на нотификациите, получени от КФН, бе значителен и през второто тримесечие на 2009 г., като нотификациите на инвестиционни посредници са 53, на колективните инвестиционни схеми са 2, на застрахователи са 15, а на застрахователни посредници – 106. В същото време КФН изпрати към държави членки 1 нотификация от инвестиционен посредник от Република България, възнамеряващ да извършва дейност на територията на ЕС.
Акцент в обзора на небанковия финансов сектор се поставя и на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН. В графики са представени относителните дялове на пряко притежавания капитал на небанковите финансови посредници съответно от държави членки на ЕС, България и трети страни.
На трето място в публикацията се проследява динамиката в броя и активите на поднадзорните лица на КФН по тримесечия през последните три години поотделно за небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, застрахователните компании и здравноосигурителните дружества, както и пенсионноосигурителните дружества. Развитие се наблюдава на пазарите на услуги, предлагани от дружествата със специална инвестиционна цел, колективните инвестиционни схеми, застрахователите по общо застраховане и дружествата за здравно осигуряване. За първи път за последната година и половина активите на колективните инвестиционни схеми отбелязват ръст от 4,88 % до 326,4 млн. лв. Активите на АДСИЦ възлизат на 1 653,2 млн. лв. към 30.06.2009 г., като нарастват с 1,13 % за тримесечието и 8,17 % за изминалите 12 месеца (30.06.2008 г.– 30.06.2009 г.).
Премийният приход на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане,  достига 726,2 млн. лева за първото шестмесечие на 2009 г. (ръст от 2,11 % на годишна база) без да е включен премийният приход по активно презастраховане, докато този на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане, отбелязва спад на годишна база от 12,46 % до 113,1 млн. лв. за първото шестмесечие. Реализираният премиен приход на дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване, нараства с 53,64 % на годишна база и достига до 23,2 млн. лв. за първите шест месеца. Забелязва се увеличение спрямо миналото тримесечие от 10,46 % в активите на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове, които към 30.06.2009 г. възлизат на 2661 млн. лв.
В частта, в която се разглежда пазарната концентрация на отделните сегменти според услугите, предлагани от участниците в небанковия финансов сектор, са използвани два измерителя за пазарна концентрация – Индексът на Херфиндал – Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index (HHI)) и делът на първите четири компании. При колективните инвестиционни схеми, общозастрахователните, животозастрахователните дружества, здравноосигурителните и пенсионноосигурителните дружества се наблюдава стабилна тенденция на намаляване нивото на пазарната концентрация.
В последната част на обзора на небанковия финансов сектор са представени агрегираните портфейли на различните поднадзорни лица според услугите, предлагани от тях в края на второто тримесечие на 2009 г. Проследена е и динамиката в структурата на тези портфейли за второто тримесечие на 2009 г. спрямо края на второто тримесечие на 2008 г. и 2007 г.