Пет публични дружества са задължават да представят отчети за трето тримесечие на 2004 г.

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, наложи принудителна административна мярка, с която задължи следните публични дружества в 7-дневен срок от получаване на настоящото решение да представят в КФН отчет за трето тримесечие на 2004 г.
 

“Аутобохемия” АД
 
“ Искър транспорт” АД
 
“Промота България” АД
 
“Промота аеропарк” АД
 
“Холдинг Център” АД
 
Пълния текст на решение 192, 194,195,197 и 198 може да намерите в раздел "Документи".