Съобщение относно отнемане на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Позитива” АД и назначаване на квестори

С Решение № 901-ИП от 23.06.2017 г. КФН на основание 13, ал. 1, т. 5 и т. 10 от Закона за комисията за финансов (ЗКФН) във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и 3 и 4 и чл. 20, ал. 1, т. 3 и чл. 118, ал. 1, т. 6 във връзка чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗПФИ взе решение за отнемане на издадения на „Позитива“ АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Със същото решение за квестори на дружеството са назначени Наталия Ангелова Кумпикова и Николай Михайлов Полинчев с адрес за кореспонденция: гр. София, пл. „П. Славейков“ № 1, вх. А, ет. 2 и със срок до назначаването от съда на ликвидатор, съответно на синдик или изчерпване на всички активи на дружеството, които могат да бъдат осребрени в срока на квестурата, но не повече от 3 месеца. Квесторите вземат решения с единодушие и упражняват правомощията си съвместно.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

Съобщение относно отнемане на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Позитива” АД и назначаване на квестори

С Решение № 901-ИП от 23.06.2017 г. КФН на основание 13, ал. 1, т. 5 и т. 10 от Закона за комисията за финансов (ЗКФН) във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и 3 и 4 и чл. 20, ал. 1, т. 3 и чл. 118, ал. 1, т. 6 във връзка чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗПФИ взе решение за отнемане на издадения на „Позитива“ АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Със същото решение за квестори на дружеството са назначени Наталия Кумпикова и Николай Полинчев с адрес за кореспонденция: гр. София, пл. „П. Славейков“ № 1, вх. А, ет. 2 и със срок до назначаването от съда на ликвидатор, съответно на синдик или изчерпване на всички активи на дружеството, които могат да бъдат осребрени в срока на квестурата, но не повече от 3 месеца. Квесторите вземат решения с единодушие и упражняват правомощията си съвместно.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.