Решения от заседание на КФН на 23.06.2017 г.

На заседанието си на 23.06.2017 г. КФН реши:

1. Отнема издадения на “Позитива” АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и назначава квестори на дружеството.Съобщение за отнемането.

2. Отказва да издаде лиценз на „Лидиа Еф Екс” ООД (в процес на учредяване)
за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

3. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Матадор Прайм” OOД, с което изиска от дружеството да представи допълнителни документи, а именно нотификационни форми на български и английски език, във връзка с намерението на „Матадор Прайм” OOД да извършва инвестиционна дейност на територията на Унгария и Италия при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон.

4. Утвърждава „ БДО България“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД.

5. Утвърждава „БДО България” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД.

6. Утвърждава „БДО България“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД.

7. Утвърждава „БДО България“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” АД.

8. Съгласува избора на одиторите „Захаринова и партньори” ООД и „Атлас одитинг“ ООД за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на ПОД „Топлина” АД и управляваните от него фондове.

9. Прие на второ четене Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация. Правилникът е публикуван на страницата на КФН и ще бъде обнародван в Държавен вестник.

Съобщение относно отнемане на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Позитива” АД и назначаване на квестори

С Решение № 901-ИП от 23.06.2017 г. КФН на основание 13, ал. 1, т. 5 и т. 10 от Закона за комисията за финансов (ЗКФН) във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и 3 и 4 и чл. 20, ал. 1, т. 3 и чл. 118, ал. 1, т. 6 във връзка чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗПФИ взе решение за отнемане на издадения на „Позитива“ АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Със същото решение за квестори на дружеството са назначени Наталия Кумпикова и Николай Полинчев с адрес за кореспонденция: гр. София, пл. „П. Славейков“ № 1, вх. А, ет. 2 и със срок до назначаването от съда на ликвидатор, съответно на синдик или изчерпване на всички активи на дружеството, които могат да бъдат осребрени в срока на квестурата, но не повече от 3 месеца. Квесторите вземат решения с единодушие и упражняват правомощията си съвместно.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

Световната банка определя финансовата независимост на Комисията за финансов надзор като най-ефективната мярка за повишаване на капацитета на регулатора

Световната банка публикува заключенията си от приключилата Програма за оценка на финансовия сектор (Financial Sector Assessment Program – FSAP). В доклада се препоръчват редица мерки за повишаване на административния и надзорния капацитет на КФН.
Като най-критичен проблем пред КФН от Световната банка посочват гарантирането на независимостта на комисията от правителството. От банката препоръчват КФН да се издържа от събраните от поднадзорните лица такси, което ще гарантира обективната й работа и ще повиши административния й и експертен капацитет.
Световната банка отправя и голям брой други препоръки за подобряване на дейността на КФН от най-разнообразен характер – например, преминаване към риск-базиран надзор, структурни промени в рамките на комисията и други.
Част от доклада е и План за действие, който посочва конкретни стъпки за реализиране на направените препоръки. КФН приема набелязаните мерки и дори вече е започнала работа по прилагането на някои от тях.
Пълният текст на доклада може да намерите на уеб-сайта на Световната банка на адрес
http://documents.worldbank.org/curated/en/329651497971488036/Bulgaria-Insurance-and-pensions-supervision-technical-note

Решения от заседание на КФН на 20.06.2017 г.

На заседанието си на 20.06.2017 г. КФН реши:
 

1. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на лиценз на „Позитива” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Назначава Наталия Кумпикова и Николай Полинчев за квестори на „Позитива” АД.
 
2. Открива производство по издаване на индивидуални административни актове по чл. 18, ал.2 от ЗКФН спрямо ПОК „Доверие” АД, „ПОД Алианц България” АД, „ПОД-Бъдеще” АД и ПОД „Топлина” АД  във връзка с резултатите от проверката на активите на пенсионните фондове.

3. Одобрява придобиването на 100 % от капитала на „Токуда Здравно застраховане” ЕАД от ЗД „Съгласие” ЕАД.
 
4. Възобновява производството и утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.
 
5. Възобновява производство и утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. наЗД „ОЗОК Инс” АД.
 
6. Изпраща писмо до управляващото дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия по приложените документи за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Райфайзен (България) активна защита в лева”, както и да представи допълнителни документи и информация.
 
7. Изпраща писмо до „Инвестор.бг” АД за отстраняване на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи във връзка с постъпилото заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане.
 
8. Одобрява промени в устава на „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

 
 

Решения от заседание на КФН на 20.06.2017 г.

На заседанието си на 20.06.2017 г. КФН реши:
 

1. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на лиценз на „Позитива” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Назначава Наталия Ангелова Кумпикова и Николай Михайлов Полинчев за квестори на „Позитива” АД.
 
2. Открива производство по издаване на индивидуални административни актове по чл. 18, ал.2 от ЗКФН спрямо ПОК „Доверие” АД, „ПОД Алианц България” АД, „ПОД-Бъдеще” АД и ПОД „Топлина” АД  във връзка с резултатите от проверката на активите на пенсионните фондове.

3. Одобрява придобиването на 100 % от капитала на „Токуда Здравно застраховане” ЕАД от ЗД „Съгласие” ЕАД.
 
4. Възобновява производството и утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.
 
5. Възобновява производство и утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. наЗД „ОЗОК Инс” АД.
 
6. Изпраща писмо до управляващото дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия по приложените документи за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Райфайзен (България) активна защита в лева”, както и да представи допълнителни документи и информация.
 
7. Изпраща писмо до „Инвестор.бг” АД за отстраняване на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи във връзка с постъпилото заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане.
 
8. Одобрява промени в устава на „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

 
 

Решения от заседание на КФН на 16.06.2017 г.

На заседанието си на 16.06.2017 г. КФН реши:
 

1. Във връзка с установените нарушения на нормативната уредба, свързани с образуването на техническите резерви, както и поради констатираното неспазване на минималното капиталово изискване, забранява свободното разпореждане с активи на Застрахователна компания „Надежда” АД за срок от един месец, считано от датата на издаване на настоящото решение.
            За срок от един месец, считано от датата на получаване на настоящото решение, забранява на Застрахователна компания „Надежда” АД да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях.
Назначава за един месец Розалина Градинарова-Стоянова за квестор на Застрахователна компания „Надежда” АД. Квесторът осъществява всички функции и правомощия по управление и представителство на Застрахователна компания „Надежда” АД, в това число функциите на работодател. Квесторът установява финансовото състояние на предприятието, отстранява нарушенията и управлява предприятието в интерес на застрахованите и ползващите се лица. Правомощията на квестора не се ограничават от устава на застрахователя. Без да се засягат правомощията му по закон, квесторът се назначава с основна задача да установи финансовото състояние на Застрахователна компания „Надежда” АД.  
            Пълния текст на решенията може да намерите тук.
 
2. Във връзка с констатирано неспазване на минималното капиталово изискване, забранява свободното разпореждане с активи на Кооперация „Синдикална взаимо застрахователна кооперация – СиВЗК” за срок от един месец, считано от датата на издаване на настоящото решение.
            За срок от един месец, считано от датата на получаване на настоящото решение, забранява на Кооперация „Синдикална взаимо застрахователна кооперация – СиВЗК”да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях.
Назначава за един месец Розалина Градинарова-Стоянова за квестор на Кооперация „СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СиВЗК”. Квесторът осъществява всички функции и правомощия по управление и представителство на Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК”, в това число функциите на работодател. Квесторът установява финансовото състояние на предприятието, отстранява нарушенията и управлява предприятието в интерес на застрахованите и ползващите се лица.Правомощията на квестора не се ограничават от устава на застрахователя. Без да се засягат правомощията му по закон, квесторът се назначава с основна задача да установи финансовото състояние на Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК”.   
            Пълния текст на решенията може да намерите тук.
 
3. Съгласува избор на одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД и управляваните от него фондове.
 

 
 

Решения от заседание на КФН на 16.06.2017 г.

На заседанието си на 16.06.2017 г. КФН реши:
 

1. Във връзка с установените нарушения на нормативната уредба, свързани с образуването на техническите резерви, както и поради констатираното неспазване на минималното капиталово изискване, забранява свободното разпореждане с активи на Застрахователна компания „Надежда” АД за срок от един месец, считано от датата на издаване на настоящото решение.
            За срок от един месец, считано от датата на получаване на настоящото решение, забранява на Застрахователна компания „Надежда” АД да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях.
Назначава за един месец Розалина Градинарова-Стоянова за квестор на Застрахователна компания „Надежда” АД. Квесторът осъществява всички функции и правомощия по управление и представителство на Застрахователна компания „Надежда” АД, в това число функциите на работодател. Квесторът установява финансовото състояние на предприятието, отстранява нарушенията и управлява предприятието в интерес на застрахованите и ползващите се лица. Правомощията на квестора не се ограничават от устава на застрахователя. Без да се засягат правомощията му по закон, квесторът се назначава с основна задача да установи финансовото състояние на Застрахователна компания „Надежда” АД.  
            Пълния текст на решенията може да намерите тук.
 
2. Във връзка с констатирано неспазване на минималното капиталово изискване, забранява свободното разпореждане с активи на Кооперация „Синдикална взаимо застрахователна кооперация – СиВЗК” за срок от един месец, считано от датата на издаване на настоящото решение.
            За срок от един месец, считано от датата на получаване на настоящото решение, забранява на Кооперация „Синдикална взаимо застрахователна кооперация – СиВЗК”да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях.
Назначава за един месец Розалина Градинарова-Стоянова за квестор на Кооперация „СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СиВЗК”. Квесторът осъществява всички функции и правомощия по управление и представителство на Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК”, в това число функциите на работодател. Квесторът установява финансовото състояние на предприятието, отстранява нарушенията и управлява предприятието в интерес на застрахованите и ползващите се лица.Правомощията на квестора не се ограничават от устава на застрахователя. Без да се засягат правомощията му по закон, квесторът се назначава с основна задача да установи финансовото състояние на Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК”.   
            Пълния текст на решенията може да намерите тук.
 
3. Съгласува избор на одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД и управляваните от него фондове.
 

 
 

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за първото тримесечие на 2017 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за първото тримесечие на 2017 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През първото тримесечие на 2017 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 61 488 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 51 285 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2017 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 129 237 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за първото тримесечие на 2017 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи

Решение от заседание на КФН на 15.06.2017 г.

На заседанието си на 15.06.2017 г. КФН реши:
 
Утвърждава „БДО България“ ООД за одиторско дружество по чл. 101, ал. 1, изр. второ от КЗ, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

Решение от заседание на КФН на 14.06.2017 г.

 
На заседанието си на 14.06.2017 г. КФН реши:
 
Възобновява производството по утвърждаване на одитори на ЗД „Бул Инс” АД, което беше спряно поради неплащане на натрупани имуществени санкции, и одобрява избора на „Ейч Ел Би България” ООД и „Одит консулт 2004” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на ЗД „Бул Инс” АД за 2017 г..