Световната банка определя финансовата независимост на Комисията за финансов надзор като най-ефективната мярка за повишаване на капацитета на регулатора

Световната банка публикува заключенията си от приключилата Програма за оценка на финансовия сектор (Financial Sector Assessment Program – FSAP). В доклада се препоръчват редица мерки за повишаване на административния и надзорния капацитет на КФН.
Като най-критичен проблем пред КФН от Световната банка посочват гарантирането на независимостта на комисията от правителството. От банката препоръчват КФН да се издържа от събраните от поднадзорните лица такси, което ще гарантира обективната й работа и ще повиши административния й и експертен капацитет.
Световната банка отправя и голям брой други препоръки за подобряване на дейността на КФН от най-разнообразен характер – например, преминаване към риск-базиран надзор, структурни промени в рамките на комисията и други.
Част от доклада е и План за действие, който посочва конкретни стъпки за реализиране на направените препоръки. КФН приема набелязаните мерки и дори вече е започнала работа по прилагането на някои от тях.
Пълният текст на доклада може да намерите на уеб-сайта на Световната банка на адрес
http://documents.worldbank.org/curated/en/329651497971488036/Bulgaria-Insurance-and-pensions-supervision-technical-note

СВЕТОВНАТА БАНКА ОПРЕДЕЛЯ ФИНАНСОВАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАСОВ НАДЗОР КАТО НАЙ-ЕФЕКТИВНАТА МЯРКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА РЕГУЛАТОРА

Световната банка публикува заключенията си от приключилата Програма за оценка на финансовия сектор (Financial Sector Assessment Program – FSAP). В доклада се препоръчват редица мерки за повишаване на административния и надзорния капацитет на КФН.
Като най-критичен проблем пред КФН от Световната банка посочват гарантирането на независимостта на комисията от правителството. От банката препоръчват КФН да се издържа от събраните от поднадзорните лица такси, което ще гарантира обективната й работа и ще повиши административния й и експертен капацитет.
Световната банка отправя и голям брой други препоръки за подобряване на дейността на КФН от най-разнообразен характер – например, преминаване към риск-базиран надзор, структурни промени в рамките на комисията и други.
Част от доклада е и План за действие, който посочва конкретни стъпки за реализиране на направените препоръки. КФН приема набелязаните мерки и дори вече е започнала работа по прилагането на някои от тях.
Пълният текст на доклада може да намерите на уеб-сайта на Световната банка на адрес
http://documents.worldbank.org/curated/en/329651497971488036/Bulgaria-Insurance-and-pensions-supervision-technical-note