Решения от заседание на КФН на 13.06.2017 г.

На заседанието си на 13.06.2017 г. КФН реши:
 
1.Изпраща писмо до „Сила Холдинг” АД, гр. София, с указания за отстраняване в едномесечен срок на непълнотите и несъответствията във връзка със заявлението за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, които дружеството иска да издаде.
 
2. Изпраща писмо до „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, гр. София, с указания за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи, във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на облигации, издадени от дружеството.
                       
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Стара планина холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс” АД на акции на „Фазан” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството. Обект на настоящото търгово предложение са 101 874 бр. акции от капитала на „Фазан“ АД, представляващи 8,25 % от капитала на дружеството. Цена за една акция, предложена от търговия предложител е 1,41 лв.
 
4. Изпраща писмо до надзорния орган на Франция относно намерението на ИП „БенчМарк Финанс” АД да извършва дейност като инвестиционния посредник при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Франция.
                      
 5. Утвърждава „Ейч Ел Би България” ООД като одиторско дружество, което да извърши   проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО” АД.
 
6. Изпраща писмо ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД за представяне на допълнителни документи във връзка с постъпилото искане за утвърждаване на „БДО България“ ООД за одитор,  който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.
 
7. Утвърждава „Ейч Ел Би България” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21” АД.
           
8. Утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на Застрахователно акционерно дружество „Здравноосигурителен институт” АД.
 
9. Отказва да предостави на ЗД „ОЗОК Инс” АД административната услуга утвърждаване на избора на „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” като одитори по чл. 101, ал.1 от КЗ, както и спира производството до заплащането на сумата  от 2 326.10 лв., представляваща лихви на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН за просрочено заплатена такса за 2017 г. и лихви по чл. 645 от КЗ за просрочено платени наказателни постановления.
 
10. Отказва да предостави на ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД административната услуга утвърждаване на избора на „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” като одитори по чл. 101, ал.1 от КЗ, както и спира производството до заплащането на сумата  от 3 352. 42 , представляваща лихви на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН за просрочено заплатена такса за 2017 г. и лихви по чл. 645 от КЗ за просрочено платени наказателни постановления.
 
11. Утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.
 
12. Изпраща писмо ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД за представяне на допълнителни документи във връзка с постъпилото искане за утвърждаване на „MAZARS S.A.”, Република Франция, и „БЕТИ ОДИТ” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането /КЗ/ на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.
 

Решения от заседание на КФН на 13.06.2017 г.

На заседанието си на 13.06.2017 г. КФН реши:
 
1.Изпраща писмо до „Сила Холдинг” АД, гр. София, с указания за отстраняване в едномесечен срок на непълнотите и несъответствията във връзка със заявлението за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, които дружеството иска да издаде.
 
2. Изпраща писмо до „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, гр. София, с указания за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи, във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на облигации, издадени от дружеството.
                       
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Стара планина холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс” АД на акции на „Фазан” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството. Обект на настоящото търгово предложение са 101 874 бр. акции от капитала на „Фазан“ АД, представляващи 8,25 % от капитала на дружеството. Цена за една акция, предложена от търговия предложител е 1,41 лв.
 
4. Изпраща писмо до надзорния орган на Франция относно намерението на ИП „БенчМарк Финанс” АД да извършва дейност като инвестиционния посредник при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Франция.
                      
 5. Утвърждава „Ейч Ел Би България” ООД като одиторско дружество, което да извърши   проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО” АД.
 
6. Изпраща писмо ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД за представяне на допълнителни документи във връзка с постъпилото искане за утвърждаване на „БДО България“ ООД за одитор,  който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.
 
7. Утвърждава „Ейч Ел Би България” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21” АД.
           
8. Утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на Застрахователно акционерно дружество „Здравноосигурителен институт” АД.
 
9. Отказва да предостави на ЗД „ОЗОК Инс” АД административната услуга утвърждаване на избора на „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” като одитори по чл. 101, ал.1 от КЗ, както и спира производството до заплащането на сумата  от 2 326.10 лв., представляваща лихви на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН за просрочено заплатена такса за 2017 г. и лихви по чл. 645 от КЗ за просрочено платени наказателни постановления.
 
10. Отказва да предостави на ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД административната услуга утвърждаване на избора на „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” като одитори по чл. 101, ал.1 от КЗ, както и спира производството до заплащането на сумата  от 3 352. 42 , представляваща лихви на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН за просрочено заплатена такса за 2017 г. и лихви по чл. 645 от КЗ за просрочено платени наказателни постановления.
 
11. Утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.
 
12. Изпраща писмо ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД за представяне на допълнителни документи във връзка с постъпилото искане за утвърждаване на „MAZARS S.A.”, Република Франция, и „БЕТИ ОДИТ” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането /КЗ/ на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.
 

Бизнесменът Ивайло Пенчев упражнява недопустим натиск върху Комисията за финансов надзор

Във връзка с журналистически запитвания след пресконференция  на бизнесмена Ивайло Пенчев бихме искали да заявим следното:

Въздържахме се от реакция до днес, тъй като не бихме искали като институция да се включваме в рекламирането на онлайн-платформа, собственост на Ивайло Пенчев, но безпочвените нападки срещу КФН ни принуждават да вземем отношение срещу опитите за подриване авторитета на институцията.

През последните дни станахме свидетели на ескалиращи словесни атаки на Ивайло Пенчев срещу Комисията за финансов надзор. Първоначално господин Пенчев ни поучаваше как да гледаме „занаята си”, което приехме като неподправен хумор. Когато обаче споменатият предприемач отсъди чии интереси отстоява КФН и ни заклейми, че защитаваме „интереса на неконкурентните тарикати и на тези, които се хранят от корупция” словесната игра надмина допустимото ниво на натиск срещу независим регулатор, какъвто е КФН. Затова бихме искали да направим следните пояснения:

Срещу дейността на онлайн-платформата „Окшънайз” е подадена по надлежния ред жалба в КФН. Съгласно действащото българско законодателство всяко физическо или юридическо лице може да подаде жалба в КФН, когато смята, че интересите му са увредени. КФН е длъжна да разгледа всяка жалба и да се произнесе по същество, като решенията на комисията подлежат и на последващ съдебен контрол. Никъде в българските закони не сме попадали на текст, който да ни указва, че бизнес инициативите на господин Пенчев не подлежат на проверки или контрол от страна на оторизираните институции. КФН все още продължава работата си по въпросната жалба и все още няма становище по спора дали предлаганата от спомената платформа услуга представлява или не представлява застрахователно посредничество. В този смисъл предварителната реакция на господин Пенчев възприемаме като неприемлив натиск срещу комисията, преди да сме се произнесли по същество.

Държим да уведомим както господин Пенчев, така и преди всичко българския бизнес и общественост, че никаква словесна агресия, независимо от избраните лексикални форми, не е в състояние да ни повлияе или впечатли. Дебело искаме да подчертаем, че КФН отстоява единствено и само интересите на закона. И отсъжда съобразно записаните в нормативната база разпоредби.

И за финал бихме искали да посъветваме г-н Пенчев, така както той си позволява да дава насоки на независим регулатор, къде в гръмките квалификации, с които обсипа казуса, би се поставил в случай, че решението на КФН бъде в негова полза? Кой или кои в такъв случай ще бъдат „тарикатите и корумпираните”? 
 

Решение от заседание на КФН на 12.06.2017 г.

На заседанието си на 12.06.2017 г. КФН реши:
 
Възобновява производството по заявление на ЗК „Лев Инс” АД за избор на одитори. Утвърждава „Атлас одитинг” ОО и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗК „Лев Инс” АД.

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които да могат да бъдат назначени от КФН в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструм

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:
 

 1. Да притежават висше образование (предпочитана специалност: право, икономика, финанси, счетоводство);
 2. Да притежават професионален опит от не по-малко от 5 години на длъжност с ръководни функции в институция, чиято дейност е съсредоточена в областта на финансите, банковото дело или правото, необходим за управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности;
 3.  Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 4. Да не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 5. Да не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
 6. Да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
 7. Да не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от КФН или от Българската народна банка или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;
 8. Да не са му налагани административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение на ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014", Регламент (ЕС) № 575/2013 или актовете по прилагането им или съответното законодателство на друга държава;
 9. Да не са му налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им или съответното законодателство на друга държава, които се квалифицират като системни;
 10. Да не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране или Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на комисията е бил отменен по надлежния ред;
 11. Да бъде лице, което се ползва с добра репутация, няма съмнения относно надеждността  и/или пригодността му, както и да не застрашава управлението на институцията, интересите на инвеститорите и не възпрепятства инвестиционния надзор.

 
Необходими документи за кандидатстване:
 

 1. Заявление за участие в свободен текст;
 2. Копие от диплома за висше образование;
 3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 4. Декларации, подписани от кандидата, относно обстоятелствата по т. 4 – 10 по-горе.
 5. Други документи по преценка на кандидата във връзка с изискванията.

 
Начин на провеждане на подбора на кандидати:

 1. Формална проверка на необходимите документи от външна страна;
 2. Интервю;

 
Срок и място за подаване на документите:  
До 30.06.2017г.
 
Възнаграждение – определя се с решението за назначаване.
 
 

Съобщение до клиентите на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) във връзка с уреждане на взаимоотношенията между тях и дружеството

Комисията за финансов надзор на Република България уведомява:
 
С Решение № 651-ИП от 14.07.2014 г. на Комисията за финансов надзор лицензът на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) за извършване на дейност като инвестиционен посредник беше отнет.
Във връзка с окончателното уреждане на отношенията на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) с неговите клиенти като инвестиционен посредник, Комисията за финансов надзор отправя покана към всички клиенти, които са имали правоотношения с „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) до 14.07.2014 г. и с които не са уредени взаимоотношенията към настоящия момент, да представят в Комисията за финансов надзор уведомление, придружено със следните документи:

 1. Декларация (свободен текст) относно обстоятелството дали са/не са уредени отношенията между клиента и „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД);
 2. Копие на сключения договор с „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) и приложените към него документи и анекси;
 3. Копие на извлечение от сметката за състоянието на портфейла на клиента към 14.07.2014 г.;
 4. Копия на извлечения от сметката за състоянието на портфейла на клиента след 14.07.2014 г.;
 5. Информация за банка, при която клиентът желае да бъдат преведени притежаваните от него парични средства (вкл. данни за наименование на банката и номер на банкова сметка)  и/или наименование на инвестиционен посредник, при който да бъдат прехвърлени финансовите инструменти.

Клиенти на дружеството, които са подали жалби и са представили посочените по-горе документи в Комисията за финансов надзор, не е необходимо да представят повторно същите документи.
 
Документите и информацията следва да бъдат представени в Комисията за финансов надзор на адрес гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 16 или по електронен път на електронен адрес delovodstvo@fsc.bg в срок до 30.06.2017 г.
 
 

 
 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец май 7 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 1 е преустановило дейност. Към 31 май 2017 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 577.

През май 9 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 2 са преустановили дейност. Към 31 май 2017 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2263.

Няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, през месец май. Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15. 

Няма и нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 май 2017 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 46.            

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на КФН на 07.06.2017 г.

На заседанието си на 07.06.2017 г. КФН реши:

 
1. Прие Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за II-то полугодие (1 юли – 31 декември 2017 г.). Програмата е публикувана на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба” – „Програма за нормативната дейност на КФН”.
 
2. Прие нов Правилник за устройството и дейността на КФН, който ще бъде изпратен за публикуване в Държавен вестник.
 
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ти Би Ай България” ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД на акции на ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп”, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Съгласно данните в търговото предложение обект на изкупуване са 19 559 броя акции от капитала на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, представляващи 0,62% от капитала на дружеството.
С настоящото търгово предложение „Ти Би Ай България” ЕАД предлага на останалите акционери на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” да закупи притежаваните от тях акции на цена 31,11 лв. за една акция.
 
4. Одобрява преобразуването чрез вливане на„ Евроинс-Здравно осигуряване” ЗЕАД в „ЗД ЕИГ РЕ” ЕАД.
 
5. Изпраща писмо от „Кей Джей Кей Фънд II“ за предоставяне на допълнителни документи във връзка със заявлението им за увеличаване на непряко участие на „Кей Джей Кей Фънд II” в капитала на застрахователните дружества от групата на Евроинс Иншурънс груп АД.
 
6. Изпраща уведомление до компетентните органи на Кралство Белгия, Република Кипър, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Федерална Република Германия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Малта, Република Франция и Република Италия относно намерението на ЗАД „Асет Иншурънс” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на териториите им.

7.Отказа да предостави на ЗК „Лев Инс” АД административната услуга утвърждаване на избора на „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” като одитори по чл. 101, ал.1 от КЗ, както и спира производството до заплащането на сумата  от 40 768.10 лв., натрупани от имуществени санкции по влезли в сила наказателни постановления и натрупани лихви по чл. 645 от Кодекса за застраховането.
 
8.  Признава придобита от Георги Илиев Павлов квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.          

 

Решения от заседание на КФН на 07.06.2017 г.

На заседанието си на 07.06.2017 г. КФН реши:

1. Прие Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за II-то полугодие (1 юли – 31 декември 2017 г.). Програмата е публикувана на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба” – „Програма за нормативната дейност на КФН”.

2. Прие нов Правилник за устройството и дейността на КФН, който ще бъде изпратен за публикуване в Държавен вестник.

3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ти Би Ай България” ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД на акции на ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп”, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Съгласно данните в търговото предложение обект на изкупуване са 19 559 броя акции от капитала на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, представляващи 0,62% от капитала на дружеството.
С настоящото търгово предложение „Ти Би Ай България” ЕАД предлага на останалите акционери на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” да закупи притежаваните от тях акции на цена 31,11 лв. за една акция.

4. Одобрява преобразуването чрез вливане на„ Евроинс-Здравно осигуряване” ЗЕАД в „ЗД ЕИГ РЕ” ЕАД.

5. Изпраща писмо от „Кей Джей Кей Фънд II“ за предоставяне на допълнителни документи във връзка със заявлението им за увеличаване на непряко участие на „Кей Джей Кей Фънд II” в капитала на застрахователните дружества от групата на Евроинс Иншурънс груп АД.

6. Изпраща уведомление до компетентните органи на Кралство Белгия, Република Кипър, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Федерална Република Германия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Малта, Република Франция и Република Италия относно намерението на ЗАД „Асет Иншурънс” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на териториите им.7.Отказа да предостави на ЗК „Лев Инс” АД административната услуга утвърждаване на избора на „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” като одитори по чл. 101, ал.1 от КЗ, както и спира производството до заплащането на сумата  от 40 768.10 лв., натрупани от имуществени санкции по влезли в сила наказателни постановления и натрупани лихви по чл. 645 от Кодекса за застраховането.

8.  Признава придобита от Георги Павлов квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

Карина Караиванова, председател на КФН, участва в дискусията по повод представянето на специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2017 г., организирана от Представителството на Европейската комисия на 2 юни 2017 г.

Карина Караиванова, председател на КФН, участва в дискусията по повод представянето на специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2017 г, организирана от Представителството на Европейската комисия на 2 юни 2017 г. Участници в дискусията бяха заместник-председателят на Европейската комисия (ЕК) Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, Ищван Пал Секели, директор, генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на ЕК, Стефан Улсон, директор, генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК, Владислав Горанов, министър на финансите, Димитър Радев, управител на БНБ и Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Представяме стенограма на изказването на г-жа Караиванова:
 
Факт е, че по отношение на финансовата стабилност значение има не само банковият сектор, но и други два много големи сектора – застрахователният и пенсионният. Тези препоръки, които виждаме в доклада на Европейската комисия, не са изненада за нас. Това са препоръките, които ние направихме на 3 февруари 2017 г., когато обявихме резултатите от прегледа на балансите и активите на застрахователните и пенсионоосигурителните компании в България и направихме детайлна оценка на тези два сектора. Препоръките на ЕК едно към едно преповтарят идентифицираните проблемни области, констатирани тогава. Така че, в този смисъл ние вече сме стартирали изпълнението им, изискахме от компаниите да изпълнят планове за отстраняване на идентифицираните проблеми било в тяхната дейност или по отношение на капиталови дефицити.
 
Единствено имам коментар по темата с презастрахователните договори. Категоричният извод направен от ЕК за проблем в тази област изпреварва решението на компетентния орган, а именно Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕИОПА). При оценката, която оповестихме, беше споменато, че един от независимите проверяващи оценители е направил констатация по отношение на едно застрахователно дружество във връзка с тези презастрахователни договори. Тогава всички участници в управляващия комитет се обединихме и решихме, че това е тема, която касае стандартизирани договори и ще бъде отнесена на вниманието на ЕИОПА, която да се произнесе и да вземе окончателно решение по отношение на тези презастрахователни договори, което да касае всички национални надзорни органи. Към настоящия момент няма такова решение и затова категоричното становище на ЕК за идентифициране на хоризонтален или системен проблем по отношение на договорите за презастраховане според мен е малко преждевременно. Предстои дискусия в рамките на ЕИОПА.
 
 А що се отнася до препоръката за създаване на някакъв вид работна група на европейско ниво, която да създаде и разработи план за подобряване на дейността на Комисията за финансов надзор, бих искала да поясня, че такава необходимост за подобряване на работата на комисията беше идентифицирана в рамките на Националната програма за реформи  2016 г. Ние сами, на национално ниво, заложихме тази необходимост и мярката беше изпълнена в началото на 2017 г. Тя беше изпълнена в рамките на извършената проверка на състоянието на КФН от Международния валутен фонд и Световната банка по време на оценката на финансовата система (в рамките на financial system stability assessment). Правомощията, дейността на КФН беше детайлно оценена от двете институции и за тази оценка беше информиран компетентният орган на европейско ниво – ЕИОПА.
Докладът на Световната банка предстои съвсем скоро да бъде оповестен.
Там детайлно са начертани стъпките, които следва комисията да предприеме, за да засили и подобри дейността си. Има разработен и план и ние твърдо сме решени да предприемем действия, за да изпълним идентифицираните пропуски.
В духа на направените добри препоръки от страна на ЕК за засилване и подобряване на координацията на КФН с европейските структури, смея да кажа, че в рамките на извършената оценка на активите и балансите на застрахователните дружества и на пенсионните такива, ние успяхме да създадем много добра координация и с двата европейски регулатора и имаме твърдото намерение да продължим и оттук нататък да работим съвместно, така че да подобрим дейността си.