Съобщение до клиентите на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) във връзка с уреждане на взаимоотношенията между тях и дружеството

Комисията за финансов надзор на Република България уведомява:
 
С Решение № 651-ИП от 14.07.2014 г. на Комисията за финансов надзор лицензът на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) за извършване на дейност като инвестиционен посредник беше отнет.
Във връзка с окончателното уреждане на отношенията на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) с неговите клиенти като инвестиционен посредник, Комисията за финансов надзор отправя покана към всички клиенти, които са имали правоотношения с „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) до 14.07.2014 г. и с които не са уредени взаимоотношенията към настоящия момент, да представят в Комисията за финансов надзор уведомление, придружено със следните документи:

  1. Декларация (свободен текст) относно обстоятелството дали са/не са уредени отношенията между клиента и „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД);
  2. Копие на сключения договор с „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) и приложените към него документи и анекси;
  3. Копие на извлечение от сметката за състоянието на портфейла на клиента към 14.07.2014 г.;
  4. Копия на извлечения от сметката за състоянието на портфейла на клиента след 14.07.2014 г.;
  5. Информация за банка, при която клиентът желае да бъдат преведени притежаваните от него парични средства (вкл. данни за наименование на банката и номер на банкова сметка)  и/или наименование на инвестиционен посредник, при който да бъдат прехвърлени финансовите инструменти.

Клиенти на дружеството, които са подали жалби и са представили посочените по-горе документи в Комисията за финансов надзор, не е необходимо да представят повторно същите документи.
 
Документите и информацията следва да бъдат представени в Комисията за финансов надзор на адрес гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 16 или по електронен път на електронен адрес delovodstvo@fsc.bg в срок до 30.06.2017 г.
 
 

 
 

Съобщение до клиентите на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) във връзка с уреждане на взаимоотношенията между тях и дружеството

Комисията за финансов надзор на Република България уведомява:
 
С Решение № 651-ИП от 14.07.2014 г. на Комисията за финансов надзор лицензът на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) за извършване на дейност като инвестиционен посредник беше отнет.
Във връзка с окончателното уреждане на отношенията на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) с неговите клиенти като инвестиционен посредник, Комисията за финансов надзор отправя покана към всички клиенти, които са имали правоотношения с „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) до 14.07.2014 г. и с които не са уредени взаимоотношенията към настоящия момент, да представят в Комисията за финансов надзор уведомление, придружено със следните документи:

  1. Декларация (свободен текст) относно обстоятелството дали са/не са уредени отношенията между клиента и „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД);
  2. Копие на сключения договор с „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ЕООД) и приложените към него документи и анекси;
  3. Копие на извлечение от сметката за състоянието на портфейла на клиента към 14.07.2014 г.;
  4. Копия на извлечения от сметката за състоянието на портфейла на клиента след 14.07.2014 г.;
  5. Информация за банка, при която клиентът желае да бъдат преведени притежаваните от него парични средства (вкл. данни за наименование на банката и номер на банкова сметка)  и/или наименование на инвестиционен посредник, при който да бъдат прехвърлени финансовите инструменти.

Клиенти на дружеството, които са подали жалби и са представили посочените по-горе документи в Комисията за финансов надзор, не е необходимо да представят повторно същите документи.
 
Документите и информацията следва да бъдат представени в Комисията за финансов надзор на адрес гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 16 или по електронен път на електронен адрес delovodstvo@fsc.bg в срок до 30.06.2017 г.