Комисията за финансов надзор (КФН) публикува обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които да могат да бъдат назначени от КФН в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструм

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:
 

 1. Да притежават висше образование (предпочитана специалност: право, икономика, финанси, счетоводство);
 2. Да притежават професионален опит от не по-малко от 5 години на длъжност с ръководни функции в институция, чиято дейност е съсредоточена в областта на финансите, банковото дело или правото, необходим за управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности;
 3.  Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 4. Да не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 5. Да не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
 6. Да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
 7. Да не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от КФН или от Българската народна банка или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;
 8. Да не са му налагани административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение на ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014", Регламент (ЕС) № 575/2013 или актовете по прилагането им или съответното законодателство на друга държава;
 9. Да не са му налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им или съответното законодателство на друга държава, които се квалифицират като системни;
 10. Да не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране или Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на комисията е бил отменен по надлежния ред;
 11. Да бъде лице, което се ползва с добра репутация, няма съмнения относно надеждността  и/или пригодността му, както и да не застрашава управлението на институцията, интересите на инвеститорите и не възпрепятства инвестиционния надзор.

 
Необходими документи за кандидатстване:
 

 1. Заявление за участие в свободен текст;
 2. Копие от диплома за висше образование;
 3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 4. Декларации, подписани от кандидата, относно обстоятелствата по т. 4 – 10 по-горе.
 5. Други документи по преценка на кандидата във връзка с изискванията.

 
Начин на провеждане на подбора на кандидати:

 1. Формална проверка на необходимите документи от външна страна;
 2. Интервю;

 
Срок и място за подаване на документите:  
До 30.06.2017г.
 
Възнаграждение – определя се с решението за назначаване.
 
 

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които да могат да бъдат назначени от КФН в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструм

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:
 

 1. Да притежават висше образование (предпочитана специалност: право, икономика, финанси, счетоводство);
 2. Да притежават професионален опит от не по-малко от 5 години на длъжност с ръководни функции в институция, чиято дейност е съсредоточена в областта на финансите, банковото дело или правото, необходим за управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности;
 3.  Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 4. Да не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 5. Да не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
 6. Да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
 7. Да не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от КФН или от Българската народна банка или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;
 8. Да не са му налагани административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение на ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014", Регламент (ЕС) № 575/2013 или актовете по прилагането им или съответното законодателство на друга държава;
 9. Да не са му налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им или съответното законодателство на друга държава, които се квалифицират като системни;
 10. Да не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране или Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на комисията е бил отменен по надлежния ред;
 11. Да бъде лице, което се ползва с добра репутация, няма съмнения относно надеждността  и/или пригодността му, както и да не застрашава управлението на институцията, интересите на инвеститорите и не възпрепятства инвестиционния надзор.

 
Необходими документи за кандидатстване:
 

 1. Заявление за участие в свободен текст;
 2. Копие от диплома за висше образование;
 3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 4. Декларации, подписани от кандидата, относно обстоятелствата по т. 4 – 10 по-горе.
 5. Други документи по преценка на кандидата във връзка с изискванията.

 
Начин на провеждане на подбора на кандидати:

 1. Формална проверка на необходимите документи от външна страна;
 2. Интервю;

 
Срок и място за подаване на документите:  
До 30.06.2017г.
 
Възнаграждение – определя се с решението за назначаване.