Решения от заседание на КФН на 07.06.2017 г.

На заседанието си на 07.06.2017 г. КФН реши:

1. Прие Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за II-то полугодие (1 юли – 31 декември 2017 г.). Програмата е публикувана на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба” – „Програма за нормативната дейност на КФН”.

2. Прие нов Правилник за устройството и дейността на КФН, който ще бъде изпратен за публикуване в Държавен вестник.

3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ти Би Ай България” ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД на акции на ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп”, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Съгласно данните в търговото предложение обект на изкупуване са 19 559 броя акции от капитала на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, представляващи 0,62% от капитала на дружеството.
С настоящото търгово предложение „Ти Би Ай България” ЕАД предлага на останалите акционери на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” да закупи притежаваните от тях акции на цена 31,11 лв. за една акция.

4. Одобрява преобразуването чрез вливане на„ Евроинс-Здравно осигуряване” ЗЕАД в „ЗД ЕИГ РЕ” ЕАД.

5. Изпраща писмо от „Кей Джей Кей Фънд II“ за предоставяне на допълнителни документи във връзка със заявлението им за увеличаване на непряко участие на „Кей Джей Кей Фънд II” в капитала на застрахователните дружества от групата на Евроинс Иншурънс груп АД.

6. Изпраща уведомление до компетентните органи на Кралство Белгия, Република Кипър, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Федерална Република Германия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Малта, Република Франция и Република Италия относно намерението на ЗАД „Асет Иншурънс” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на териториите им.7.Отказа да предостави на ЗК „Лев Инс” АД административната услуга утвърждаване на избора на „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” като одитори по чл. 101, ал.1 от КЗ, както и спира производството до заплащането на сумата  от 40 768.10 лв., натрупани от имуществени санкции по влезли в сила наказателни постановления и натрупани лихви по чл. 645 от Кодекса за застраховането.

8.  Признава придобита от Георги Павлов квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.