Съобщение относно разкриването на дължима информация във връзка със задължението по чл. 16 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Нормата на чл. 16 на Раздел III от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ – обн., ДВ, бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 3.07.2007 г.) вменява задължение за разкриване на информация пред Комисията за финансов надзор от лицата, които изпълняват ръководни функции в емитент и лицата тясно свързани с тях, за сключените за тяхна сметка сделки с акции, издадени от емитента, които са допуснати до търговия на регулиран пазар с дериватни или други финансови инструменти, свързани с тези акции.
Съгласно актуалната редакция на чл. 16 от ЗПЗФИ (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.), кръгът от задължени лица, попадащи в обхвата на тази норма включва:
• лицата, които изпълняват ръководни функции в емитент и
• лицата тясно свързани с тях,
ако за срок от една година стойността на сключените за тяхна сметка сделки с акции, издадени от емитента, които са допуснати до търговия на регулиран пазар с дериватни или други финансови инструменти, свързани с тези акции, надхвърля 5000 лв. в рамките на една календарна година.
Т.е. задължено е всяко от тези лица, стига:
• сделките да са извършени за негова сметка (то е страна по тях – купувач или продавач);
• предмет на сделката да са акции, издадени от емитента;
• акциите да са допуснати до търговия на регулиран пазар с дериватни или други финансови инструменти, свързани с тези акции;
• в рамките на една календарна година, общата сума на сделките, сключени от тези лица, независимо дали видът им е покупка или продажба, надхвърля 5 000 лв.

Законодателят изрично е указал, че стойността на сделката е пазарната стойност на финансовите инструменти към деня на сключване на сделката, а при сделките с деривативни инструменти – пазарната стойност на базовия актив.

Задължените лица следва да уведомят писмено КФН за сключването на сделката, с която е преминат нормативно определеният праг, както и за всяка следваща сделка – до изтичането на тази календарна година.
В Допълнителните разпоредби на ЗПЗФИ легално са дефинирани понятията „емитент”, „лице, което изпълнява ръководни функции в емитент” и „лице, тясно свързано с лице, което изпълнява ръководни функции в емитент”. По смисъла на закона:
1. „Емитент” е лице, което е издало финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар.
2. „Лице, което изпълнява ръководни функции в емитент” е лице, което:
• е член на управителен или контролен орган на емитента или
• не е член на управителен или контролен орган на емитента и има регулярен достъп до вътрешна информация (по смисъла на чл. 4 от ЗПЗФИ), отнасяща се пряко или непряко до емитента, и има право да взема решения по управлението на емитента, които засягат неговото бъдещо развитие и перспективи, или упражнява решаващо влияние върху вземането на такива решения.

3. „Лице, тясно свързано с лице, което изпълнява ръководни функции в емитент” е:
а) съпругът на лицето, което изпълнява ръководни функции в емитент, и децата, на които то дължи издръжка;
б) други роднини на лицето, което изпълнява ръководни функции, които са били в неговото домакинство най-малко една година преди датата на съответната сделка;
в) юридическо лице, в което лице по букви "а" или "б" или „лице, което изпълнява ръководни функции в емитента”:
• изпълнява ръководни функции, или
• което юридическо лице се контролира от това лице, или
• това юридическо лице е учредено в негова полза, или има общи икономически интереси с него.

Задължението по чл. 16 от ЗПЗФИ се счита за изпълнено коректно, ако:
• уведомлението е подадено в законоопределения срок, а именно в срок 5 работни дни от сключването на сделката, с която се преминава прагът от 5 000 лв. за текущата календарна година
• уведомлението съдържа минимално изискуемата информация, а именно:
o трите имена на лицето, което изпълнява ръководни функции в емитента, и трите имена на лицето, тясно свързано с него, ако това са физически лица и съответно фирмените данни, ако задължените са юридически лица;
o основанието на задължението за уведомяване – какво е качеството на задълженото лице (в коя от хипотезите на задължено лице попада);
o наименованието на емитента, чиито ценни книжа са предмет на сделките;
o описание на финансовите инструменти, предмет на сделката (вид, клас, номинална стойност);
o вида на сделката (като придобиване или разпореждане);
o датата и мястото на сключване на сделката(дата на сетълмент и пазар на който е сключена);
o цената и броя на финансовите инструменти – предмет на сделката.

 Уведомлението не следва да се подава чрез системата Е-register, тъй като адресатите на задължението най-често не са потребители на системата и не могат да бъдат такива.
 КФН следва да бъде уведомена с уведомление на хартиен носител или по електронен път, ако уведомлението е подписано с електронен подпис на адрес: delovodstvo@fsc.bg.