Одобрени са промени в правилника на БФБ

Ралица Агайн, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри изменения и допълнения на правилника за дейността на регулирания пазар, състоящи се в промяна на критериите към маркет – мейкърите на емисии, които не отговарят на изискванията на чл. 37, ал. 3 от Част ІІІ „Правила за търговия”, а именно на минималните изисквания за поддържане на регистрация на „Неофициален пазар” на акции. Промените ще влязат в сила от 01.10.2009 г.

Решение 727 може да намерите в раздел "Административни документи".

Одобрени са промени в правилника на БФБ

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри изменение и допълнение на правилника за дейността на регулирания пазар, състоящи се в приемането на част V „Правила за надзор върху търговията”, приета на 08.05.2008 г., изменена на  02.06.2008 г., 30.06.2008г., 28.08.2008 г., и на 05.02.2009 г. с решение на Съвета на директорите на “Българска фондова борса – София” АД и част VІ „Правила за управление на риска” към Правилника на “Българска фондова борса – София” АД, приета на 15.12.2008 г., изменена на 05.02.2009 г. с решение на Съвета на директорите на “Българска фондова борса – София” АД.
С част V „Правила за надзор върху търговията” се уреждат надзора, осъществяван от “Българска фондова борса – София” АД върху търговията с финансови инструменти на пазарите, организирани от нея. Част VІ „Правила за управление на риска” урежда идентифицирането на възможните заплахи и рискове, които биха могли да причинят потенциални загуби и прекъсване на процесите на търговия, осигурявани, осъществявани и поддържани от “Българска фондова борса – София” АД, средствата за контрол и управление на идентифицираните заплахи и рискове, както и разпределението на отговорностите между служителите на  БФБ  във връзка с управлението на рисковете.

Пълния текст на решение 190 от 24.02.2009 г може да намерите в раздел „Административни документи»