Решения от заседание на КФН от 05 март 2009 г.

На свое заседание от 05 март  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисия акции на „Софарма” АД, гр. София, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Емисията е в размер на 132 000 000 лева, разпределени в 132 000 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

2. Потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от  „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на  5 980 000 лева, разпределени в 5 980 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев всяка и ще бъдат издадени в резултат на увеличаване капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН.

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, представляващи съдебно регистрирания капитал на „Интерскай” АД, с. Лесново. Емисията е в размер на  8 370 000 лева, разпределени в  8 370 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН и вписва „Интерскай” АД, с. Лесново като публично дружество.
Дружеството има едностепенна система на управление, като в СД влизат: Красимир Великов – председател на СД, Григор Господинов – изпълнителен директор и Недялка Великова – Демирева, член на СД.
Мажоритарен акционер с 99,99 % от капитала на „Интерскай” АД е „Албена Холдинг” АД.
Предметът на дейност на „Интерскай” АД, се осъществява  в две насоки: управление на летателна площадка „Лесново” и управление на самолети.  Основната сфера на дейност включва отдаването под наем на леки самолети и вертолети и предоставяне на летищна площадка за учебна летателна дейност.

4. Издава одобрение на „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София, за замяна на банката депозитар „Райфайзен банк (България)”ЕАД с „Обединена българска банка”АД.

5. Одобри Александър Бояджиев за ликвидатор на „Експат Имоти”АДСИЦ, който ще бъде гласуван на предстоящото ОСА, насрочено на 14 април 2009 г.