Резултати от приключили проверки на дейността като ИП на “Алианц Банк България” АД, „Банка Пиреос България” АД, „Корпоративна Търговска Банка” АД

В резултат на извършените проверки на дейността на на “Алианц Банк България” АД, „Банка Пиреос  България” АД, „Корпоративна Търговска  Банка” АД като ИП не са установени нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38), Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
С оглед съобразяване на дейността на горецитираните търговски банки с изискванията на ЗПФИ и Наредба № 38 са отправени препоръки.