Решения от заседание на КФН на 07.03.2018 г.

На заседанието си на 07.03.2018 г. КФН реши:

1.Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да се прецизират документите по представените нотификации за публично предлагане на дялове на територията на Федерална република Германия на договорните фондове: ДФ „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF”, ДФ „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF”, ДФ „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF”, ДФ „Expat Hungary BUX UCITS ETF”, ДФ „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF” и ДФ „Expat Slovakia SAX UCITS ETF”.
 
2. Вписва в регистъра на КФН ключова информация за инвеститорите на договорни фондове „Скай нови акции“ и „Скай финанси“, управлявани от УД  „Скай управление на активи” АД.

3. Одобрява Светослава Стойчева Ангелова за член на съвета на директорите на ЗД „Съгласие“ АД.
 
4. Приема изменение и допълнение на Указания относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35.

Решения от заседание на КФН на 07.03.2018 г.

На заседанието си на 07.03.2018 г. КФН реши:

1.Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да се прецизират документите по представените нотификации за публично предлагане на дялове на територията на Федерална република Германия на договорните фондове: ДФ „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF”, ДФ „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF”, ДФ „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF”, ДФ „Expat Hungary BUX UCITS ETF”, ДФ „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF” и ДФ „Expat Slovakia SAX UCITS ETF”.
 
2. Вписва в регистъра на КФН ключова информация за инвеститорите на договорни фондове „Скай нови акции“ и „Скай финанси“, управлявани от УД  „Скай управление на активи” АД.

3. Одобрява Светослава Ангелова за член на съвета на директорите на ЗД „Съгласие“ АД.
 
4. Приема изменение и допълнение на Указания относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35.

Решения от заседание на КФН на 06.03.2018 г.

На заседанието си на 06.03.2018 г. КФН реши:
 

1. Изпраща писмо до УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за коригиране на Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа” и ДФ „Адванс Източна Европа”.

2. Отписва „Топлофикация – Плевен“ ЕАД и издадената от дружеството емисия ценни книжа размер на 2 298 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Открива производства по прилагане на принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса – София“ АД, във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции, издадени от дружествата „Медийни системи“ АД (в ликвидация), „Пангеа“ АД, „СМП-Бухово“ АД, „Алфа Ууд България“ АД, „Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл“ АД (Изи Брокърс АД) в ликвидация, „Доминант Финанс“ АД, „Домокат“ АД, „Стоманени профили“ АД, „ХАД АКБ Корпорация“ АД, „Честърфийлд“ АД и „Югоизточен Холдинг“ АД.
 
4. Одобрява Марлен Мари Прадей за член на Съвета на директорите на ЗАД „Сожелайф България” АД.
 
5. Одобрява Стефан Адриаан Герта Делае за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД.
 
6. Одобрява Йохан Басилиус Демен за член на Надзорния съвет на „ОББ-Метлайф Животозастрахователно Дружество” АД.
 
7. Одобрява Коста Чолаков за изпълнителен директор, Стефан Адриаан Герта Делае за член на Управителния съвет и изпълнителен директор и Бистра Василева за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ОББ-Метлайф Животозастрахователно дружество“ АД.
 
8. Изпраща писмо до „Алфа Акаунт М“ ЕООД, с което изисква от дружеството представяне на допълнителна информация и документи във връзка с постъпило заявление за вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
9. Изпраща писмо до „Джордан Нутришън” ЕООД, с което изисква от дружеството представяне на допълнителна документи и информация във връзка с постъпило заявление за вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
10. Изпраща писмо за откриване на административно производство по заличаване на "Алфа риск иншурънс” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери.

 

Решения от заседание на КФН на 06.03.2018 г.

На заседанието си на 06.03.2018 г. КФН реши:
 

1. Изпраща писмо до УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за коригиране на Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа” и ДФ „Адванс Източна Европа”.

2. Отписва „Топлофикация – Плевен“ ЕАД и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 2 298 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Открива производства по прилагане на принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса – София“ АД, във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции, издадени от дружествата „Медийни системи“ АД (в ликвидация), „Пангеа“ АД, „СМП-Бухово“ АД, „Алфа Ууд България“ АД, „Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл“ АД (Изи Брокърс АД) в ликвидация, „Доминант Финанс“ АД, „Домокат“ АД, „Стоманени профили“ АД, „ХАД АКБ Корпорация“ АД, „Честърфийлд“ АД и „Югоизточен Холдинг“ АД.
 
4. Одобрява Марлен Прадей за член на Съвета на директорите на ЗАД „Сожелайф България” АД.
 
5. Одобрява Стефан Делае за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД.
 
6. Одобрява Йохан Демен за член на Надзорния съвет на „ОББ-Метлайф Животозастрахователно Дружество” АД.
 
7. Одобрява Коста Чолаков за изпълнителен директор, Стефан Делае за член на Управителния съвет и изпълнителен директор и Бистра Василева за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ОББ-Метлайф Животозастрахователно дружество“ АД.
 
8. Изпраща писмо до „Алфа Акаунт М“ ЕООД, с което изисква от дружеството представяне на допълнителна информация и документи във връзка с постъпило заявление за вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
9. Изпраща писмо до „Джордан Нутришън” ЕООД, с което изисква от дружеството представяне на допълнителна документи и информация във връзка с постъпило заявление за вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
10. Изпраща писмо за откриване на административно производство по заличаване на "Алфа риск иншурънс” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери.

 

Решения от заседание на КФН на 02.03.2018 г.

На заседанието си на 02.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до Георги Методиев Христов, с което изисква представяне на допълнителни документи във връзка с искането му за вписване в регистъра на обвързаните агенти.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Тренд Фонд Паричен Пазар”, ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ и ДФ „Тренд Фонд Акции“   
 
3. Издава одобрение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него борсово търгуван фонд „Еxpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”.

Решения от заседание на КФН на 02.03.2018 г.

На заседанието си на 02.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до Георги Христов, с което изисква представяне на допълнителни документи във връзка с искането му за вписване в регистъра на обвързаните агенти.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Тренд Фонд Паричен Пазар”, ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ и ДФ „Тренд Фонд Акции“   
 
3. Издава одобрение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него борсово търгуван фонд „Еxpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”.

ЧЕТИРИМАТА ПРЕДСЕДАТЕЛИ, УПРАВЛЯВАЛИ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, СЕ СЪБРАХА ПО ПОВОД 15-ТАТА ГОДИШНИНА НА РЕГУЛАТОРА


За първи път в историята на Комисията за финансов надзор всички председатели на комисията се събраха на едно място. Настоящият председател на КФН Карина Караиванова прие на среща в кабинета си всички предишни председатели на комисията, управлявали я в нейната кратка, но динамична история – Апостол Апостолов /2003-2009/, Петър Чобанов /2009-2010/ и Стоян Мавродиев /2010-2016/. Всеки от тях сподели спомени от времето, в което е ръководил регулатора на небанковия финансов сектор. И тримата бивши председатели бяха категорични, че новата правна рамка на КФН, която дава финансова независимост на регулатора, позволява той да следи обективно, независимо и със сериозен експертен капацитет случващото се на пазарите, за които отговаря. Всички се обединиха около схващането, че КФН има значителна роля в поддържането на стабилността, добрите бизнес практики и прозрачността в небанковия финансов сектор, както и в защита на интересите на потребителите.

„Благодаря ви за усилията, които сте полагали през годините“, обърна се към тримата предишни председатели Карина Караиванова. „Днес ние имаме сериозни ангажименти и отговорности пред сектора и потребителите, които изискват професионализъм и експертен потенциал. Разчитаме на доверието на бизнеса и обществото и работим в пълен синхрон с европейските и български институции”, заяви председателят на КФН.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор, като обединява и наследява няколко други институции, които са наблюдавали поотделно застрахователния, капиталовия и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване. Понастоящем КФН формира нормативната база и наблюдава застрахователния, капиталовия и пенсионноосигурителния пазар. По последни данни компаниите, които оперират в тези сектори, притежават активи за над 23 милиарда лева. Комисията регулира действията на приблизително 21 000 поднадзорни лица.
КФН е независима от изпълнителната власт, като за своята дейност се отчита пред Народното събрание.