Решения от заседание на КФН на 20.03.2018 г.

На заседанието си на 20.03.2018 г. КФН реши:
 

1. Изпраща писмо до „Джей Еф Ди България” ЕООД (в процес на учредяване) с искане да се извършат корекции на документите представени във връзка със заявление за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности като инвестиционен посредник.
 
2. Изпраща писмо до „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане да се извършат корекции на документите във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
3. Изпраща нотификация до надзорния орган на Федерална република Германия, че управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД възнамерява да извърши публично предлагане на дялове на борсово търгуваните фондове „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF”, „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF”, „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF”, „Expat Hungary BUX UCITS ETF”, „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF” и „Expat Slovakia SAX UCITS ETF” на територията на Федерална република Германия.
 
4. Отписва „Малък Искър“ АД (в ликвидация), с. Джурово, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Отписва емисия в размер на 256 010 броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от  „Прибор“ АД (в ликвидация), гр. Копривщица, както и отписва „Прибор“ АД (в ликвидация) като емитент на ценни книжа, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
7. Издава одобрение за непряко придобиване на квалифицирано участие на „Кей Джей Кей Фънд II“ в капитала на застрахователните дружества „ЗД Евроинс“ АД, „ЗД Евроинс живот“ ЕАД и „ЗД Еиг Ре“ ЕАД.
 
8. Вписва „Грейт Ко” ООД в регистъра на застрахователните брокери.
 

Комисията за финансов надзор обявява конкурс за изработване на лого

 
Комисията за финансов надзор (КФН) обявява конкурс за изработване на лого на институцията. Графичният знак следва да бъде съобразен с функциите за надзор на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар и визията на КФН като регулатор на динамичната среда на пазарите от небанковия сектор.
Графичният знак, който бъде одобрен, ще бъде използван в официални документи, интернет страниците на Комисията за финансов надзор, бланки, печатни материали, визитки, информационни носители, сувенири, албуми, и др.
 
Условия към проекта на лого на КФН: 
– да бъде подходящ за отпечатване графично (пълноцветно, едноцветно – в черен цвят, едноцветно – в златист/сребрист цвят, линеарно и векторно)
– да бъде подходящ за отпечатване като пластично изображение. (Пластичното изображение, проектирано в равнина, трябва да съответства на графичното изображение.)
– да позволява и да изглежда хармонично в комбинация със следния текст: „Комисия за финансов надзор“ и „Financial Supervision Commission“.

Условия за участие:
Право на участие в конкурса има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения. Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други конкурси. Проектите на лого не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт, услуга и да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуална собственост. Всеки участник носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си. Авторското право върху логото, спечелило конкурса, ще бъде прехвърлено в полза на КФН. Авторът на одобрения проект ще получи възнаграждение в размер на 5000 лв. при условията на настоящата обява.
 
Изисквания и времева рамка:
1. Всеки проект на лого на КФН се представя разпечатан на бял лист във формат А4 и на CD, записан в pdf файл, като се представят четири варианта – чисто графично изображение без допълнителен текст; изображение в комбинация с текст “Комисия за финансов надзор”; изображение в комбинация с текст  „Financial Supervision Commission“; изображение в комбинация с текстове “Комисия за финансов надзор” и „Financial Supervision Commission“. Освен това се представят поотделно по един вариант на абревиатурите „КФН“ и „FSC“.
2. Конкурсът е явен. Имената на всеки участник, телефон, и-мейл адрес и адрес за кореспонденция да са поставени на гърба на всяка разпечатка.
3. Всеки участник представя декларация в свободен текст, с която декларира, че е единствен носител на авторското право върху представения проект (за юридическите лица – подпис и печат на представляващия).
4. Проектите на лого на КФН  да бъдат предадени или изпратени в КФН – София 1000, ул. „Будапеща" № 16, ет. 1, деловодството, Дирекция Връзки с обществеността и протокол, За конкурса за лого на Комисията за финансов надзор най-късно до 25 май 2018 г. включително.
 
За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате на телефон 029404789 и на e-mail press@fsc.bg.

Решения от заседание на КФН на 16.03.2018 г.

На заседанието си на 16.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „М CAT кейбъл” ЕАД, гр. София, с искане да се извършат корекции на документите във връзка с потвърждаването на  проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.  
 
2. Приема нотификацията от Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF) относно публичното предлагане на територията на Република България на класове ценни книжа на подфондове на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg.
 
3. Отписва емисия корпоративни облигации в размер на 10 000 000 евро, издадена от „Аркус“ АД, гр. Лясковец, както и отписва „Аркус“ АД, гр. Лясковец, като емитент на ценни книжа, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
4. Потвърждава пълнотата на документите, внесени от „Централен депозитар“ АД, с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа съгласно чл, 16 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на Директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (Регламент (ЕС) № 909/2014).
 
5. Одобрява промяна в договор за депозитарни услуги на управляващото дружество „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД, сключен за сметка на управлявания от него договорен фонд „Тексим Комодити Стратеджи”, от една страна, и „УниКредит Булбанк” АД в качеството й на депозитар, от друга страна.
 
6. Изпраща писмо до управляващото дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, с искане да се извършат корекции на документите във връзка с преобразуване на ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд“, чрез вливане в ДФ „Конкорд Фонд 5 – Централна и Източна Европа".
 
7. Отписва „Асеновград-Табак“ АД (в ликвидация), гр. Асеновград, като публично дружество и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 534 669 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
8. Отписва „Хасково-Табак“ АД (в ликвидация) като публично дружество и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 1 053 816 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

9. Открива производства по прилагане на принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса – София“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции, емитирани от дружествата „Адвертайзинг продиджи“ АД (в ликвидация), „Южен Индустриален Парк“ АД, „Стел Солар 1“ АД, „Бесттехника ТМ – Радомир“ АД, „Интерхотели“ АД (в несъстоятелност), (Интерхотел Велико Търново АД), „Сливница 1968“АД и „Заваръчни машини“ АД.
 
10. Открива производство по прекратяване на идентификацията на застрахователна група със седалище в Европейския съюз начело със „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД във връзка с продажбата на над 80% от капитала на дъщерното му дружество "Итил Армеец", Русия.
 
11. Изпраща писмо до „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД  с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с представения от дружеството „План за възстановяване на допустимите основни собствени средства и ограничаване на рисковия профил за гарантиране спазването на капиталовото изискване за платежоспособност".

Решения от заседание на КФН на 16.03.2018 г.

На заседанието си на 16.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „М CAT кейбъл” ЕАД, гр. София, с искане да се извършат корекции на документите във връзка с потвърждаването на  проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.  
 
2. Приема нотификацията от Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF) относно публичното предлагане на територията на Република България на класове ценни книжа на подфондове на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg.
 
3. Отписва емисия корпоративни облигации в размер на 10 000 000 евро, издадена от „Аркус“ АД, гр. Лясковец, както и отписва „Аркус“ АД, гр. Лясковец, като емитент на ценни книжа, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа
 
4. Потвърждава пълнотата на документите, внесени от „Централен депозитар“ АД, с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа съгласно чл, 16 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на Директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (Регламент (ЕС) № 909/2014).
 
5. Одобрява промяна в договор за депозитарни услуги на управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД, сключен за сметка на управлявания от него договорен фонд „Тексим Комодити Стратеджи”, от една страна, и „УниКредит Булбанк” АД в качеството й на депозитар, от друга страна.
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, с искане да се извършат корекции на документите във връзка с преобразуване на ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд“, чрез вливане в ДФ „Конкорд Фонд 5 – Централна и Източна Европа".
 
7. Отписва „Асеновград-Табак“ АД (в ликвидация), гр, Асеновград, като публично дружество и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 534 669 бр. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
8. Отписва „Хасково-Табак“ АД (в ликвидация) като публично дружество и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 1 053 816 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.  
9. Открива производства по прилагане на принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса – София“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции, емитирани от дружествата „Адвертайзинг продиджи“ АД (в ликвидация), „Южен Индустриален Парк“ АД, „Стел Солар 1“ АД, „Бесттехника ТМ – Радомир“ АД, „Интерхотели“ АД (в несъстоятелност), (Интерхотел Велико Търново АД), „Сливница 1968“АД и „Заваръчни машини“ АД.
 
10. Открива производство по прекратяване на идентификацията на застрахователна група със седалище в Европейския съюз начело със „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД във връзка с продажбата на над 80% от капитала на дъщерното му дружество Итил Армеец, Русия.
 
11. Изпраща писмо до „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД  с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с представения от дружеството „План за възстановяване на допустимите основни собствени средства и ограничаване на рисковия профил за гарантиране спазването на капиталовото изискване за платежоспособност".

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец февруари 2018 г. 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 1 е преустановило извършването на дейност. Към 28 февруари 2018 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 604.

През месец февруари 2018 г. 14 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 6 са преустановили извършването на дейност. Към 28 февруари 2018 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2341.

През февруари 2018 г. няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 28 февруари 2018 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15.

През месец февруари 2018 г. няма нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС, а 2 са преустановили извършването на дейност. Към 28 февруари 2018 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 43.
     
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на КФН на 14.03.2018 г.

На заседанието си на 14.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ, гр. Варна, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Вписва в регистъра емисия в размер на 650 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ и представляваща регистрирания капитал на дружеството, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Вписва Георги Методиев Христов в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
3. Изпраща писмо до ЗД „Бул Инс” АД, с което изисква допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Георги Спасов за ръководещ функцията за съответствие на ЗД „Бул Инс” АД.

Решения от заседание на КФН на 14.03.2018 г.

На заседанието си на 14.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ, гр. Варна, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Вписва в регистъра емисия в размер на 650 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ и представляваща регистрирания капитал на дружеството, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Вписва Георги Христов в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
3. Изпраща писмо до ЗД „Бул Инс” АД, с което изисква допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Георги Спасов за ръководещ функцията за съответствие на ЗД „Бул Инс” АД.

Решения от заседание на КФН на 12.03.2018 г.

На заседанието си на 12.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД на промени в Правилата по чл. 13 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове ДФ „Ди Ви Динамик”, ДФ „Ди Ви Съкровище”, ДФ „Ди Ви Хармония“ и ДФ „Ди Ви Евробонд”.
 
2. Изпраща нотификация от инвестиционен посредник „Файнекс” OOД (с предишна правно-организационна форма „Файнекс” ЕOOД) до надзорните органи на Австрия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания, че ИП „Файнекс” OOД ще извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
3. Изпраща писмо до „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, гр. София с искане да се извършат корекции на документите във връзка с проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
4. Прекратява открито производство, инициирано от управляващо дружество „Делтасток“  за издаване на одобрение по чл. 93, ал. 7 от ЗДКИСДПКИ, по тяхно искане.
 
5. Издава одобрение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове ДФ „Конкорд Фонд – 6 Облигации“, ДФ „Конкорд Фонд–1 Акции и облигации”, ДФ „Конкорд Фонд–2 Акции”, ДФ „Конкорд Фонд–3 Сектор Недвижими Имоти”, ДФ „Конкорд Фонд–4 Енергетика”, ДФ „Конкорд Фонд–5 ЦИЕ”, НДФ „Конкорд Фонд–7 Саут-Ийст Юръп”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” и ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд”.
 
6. Приема нотификацията от Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF) относно публичното предлагане на територията на Република България на класове ценни книжа на подфондове на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg.
 
7. Прекратява производството за издаване на лиценз  като инвестиционен посредник на „Линкс Рисорсис” ЕООД по тяхно искане.
 
8. Изпраща писмо на инвестиционен посредник „Делтасток” АД за извършване на корекции в документите относно намерението на дружеството да закрие клона си в Букурещ, Румъния.
 
9. Открива производства по прилагане на принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса-София“ АД във връзка с окончателното спиране извършването на сделки с акции, емитирани от дружествата „Юрокапитал Битекс“ АД,  „Екотаб“ АД, „Марбъл Артс“ АД, „Медицински диагностично – консултативен център Биочек (МДКЦ Биочек)“ АД, „Мен инвестмънт груп“ АД (Фиа България АД),  „Месокомбинат Казанлък“ АД, „Орфей – Б“ АД, „Прайм Турист“ АД и „Резервни части“ АД.
 
10. Вписва в регистъра, воден от КФН, проспекти на договорните фондове ДФ „Тексим Балкани”, ДФ „Тексим България”, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” и ДФ „Тексим Парични Пазари“, актуализирани към 09.02.2018 г., управлявани от УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
11. Утвърждава избора на „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” на „Мазарс“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одиторски дружества, които да проверят и заверят съвместно Годишния финансов отчет за 2017 г. на застрахователя.
 
12. Одобрява Румяна Гешева Бетова за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗД „Евроинс Живот” ЕАД. 
 
13. Вписва „Грейт Ко” ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
14. Одобрява Стефан Адриаан Герта Делае за член на Управителен съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД.
 
15. КФН приема да спазва в надзорната си дейност Насоки в рамките на директивата относно разпространението на застрахователни продукти относно основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, включващи структура, която затруднява клиента да разбере съществуващите рискове, приети от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.
 
16. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина“ АД на „Делойт Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“, Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина“, Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина“ и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК – Родина“.
 

Решения от заседание на КФН на 12.03.2018 г.

На заседанието си на 12.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД на промени в Правилата по чл. 13 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове ДФ „Ди Ви Динамик”, ДФ „Ди Ви Съкровище”, ДФ „Ди Ви Хармония“ и ДФ „Ди Ви Евробонд”.
 
2. Изпраща нотификация от инвестиционен посредник „Файнекс” OOД (с предишна правно-организационна форма „Файнекс” ЕOOД) до надзорните органи на Австрия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания, че ИП „Файнекс” OOД ще извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
3. Изпраща писмо до „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, гр. София с искане да се извършат корекции на документите във връзка с проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
4. Прекратява открито производство, инициирано от управляващо дружество „Делтасток“  за издаване на одобрение по чл. 93, ал. 7 от ЗДКИСДПКИ, по тяхно искане.
 
5. Издава одобрение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове ДФ „Конкорд Фонд – 6 Облигации“, ДФ „Конкорд Фонд–1 Акции и облигации”, ДФ „Конкорд Фонд–2 Акции”, ДФ „Конкорд Фонд–3 Сектор Недвижими Имоти”, ДФ „Конкорд Фонд–4 Енергетика”, ДФ „Конкорд Фонд–5 ЦИЕ”, НДФ „Конкорд Фонд–7 Саут-Ийст Юръп”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” и ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд”.
 
6. Приема нотификацията от Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF) относно публичното предлагане на територията на Република България на класове ценни книжа на подфондове на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg.
 
7. Прекратява производството за издаване на лиценз  като инвестиционен посредник на „Линкс Рисорсис” ЕООД по тяхно искане.
 
8. Изпраща писмо на инвестиционен посредник „Делтасток” АД за извършване на корекции в документите относно намерението на дружеството да закрие клона си в Букурещ, Румъния.
 
9. Открива производства по прилагане на принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса-София“ АД във връзка с окончателното спиране извършването на сделки с акции, емитирани от дружествата „Юрокапитал Битекс“ АД,  „Екотаб“ АД, „Марбъл Артс“ АД, „Медицински диагностично – консултативен център Биочек (МДКЦ Биочек)“ АД, „Мен инвестмънт груп“ АД (Фиа България АД),  „Месокомбинат Казанлък“ АД, „Орфей – Б“ АД, „Прайм Турист“ АД и „Резервни части“ АД.
 
10. Вписва в регистъра, воден от КФН, проспекти на договорните фондове ДФ „Тексим Балкани”, ДФ „Тексим България”, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” и ДФ „Тексим Парични Пазари“, актуализирани към 09.02.2018 г., управлявани от УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
11. Утвърждава избора на „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” на „Мазарс“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одиторски дружества, които да проверят и заверят съвместно Годишния финансов отчет за 2017 г. на застрахователя.
 
12. Одобрява Румяна Бетова за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗД „Евроинс Живот” ЕАД. 
 
13. Ще впише „Грейт Ко” ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, след заплащане на съответната такса.
 
14. Одобрява Стефан Делае за член на Управителен съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД.
 
15. КФН приема да спазва в надзорната си дейност Насоки в рамките на директивата относно разпространението на застрахователни продукти относно основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, включващи структура, която затруднява клиента да разбере съществуващите рискове, приети от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.
 
16. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина“ АД на „Делойт Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“, Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина“, Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина“ и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК – Родина“.
 

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2017 г.


Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2017 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През четвъртото тримесечие на 2017 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 57 626 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 47 942 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2017 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 128 327 306 лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2017 г. са общо 196 900. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 510 160 862 лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2017 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи / 2017.