Комисията за финансов надзор обявява конкурс за изработване на лого

 
Комисията за финансов надзор (КФН) обявява конкурс за изработване на лого на институцията. Графичният знак следва да бъде съобразен с функциите за надзор на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар и визията на КФН като регулатор на динамичната среда на пазарите от небанковия сектор.
Графичният знак, който бъде одобрен, ще бъде използван в официални документи, интернет страниците на Комисията за финансов надзор, бланки, печатни материали, визитки, информационни носители, сувенири, албуми, и др.
 
Условия към проекта на лого на КФН: 
– да бъде подходящ за отпечатване графично (пълноцветно, едноцветно – в черен цвят, едноцветно – в златист/сребрист цвят, линеарно и векторно)
– да бъде подходящ за отпечатване като пластично изображение. (Пластичното изображение, проектирано в равнина, трябва да съответства на графичното изображение.)
– да позволява и да изглежда хармонично в комбинация със следния текст: „Комисия за финансов надзор“ и „Financial Supervision Commission“.

Условия за участие:
Право на участие в конкурса има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения. Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други конкурси. Проектите на лого не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт, услуга и да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуална собственост. Всеки участник носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си. Авторското право върху логото, спечелило конкурса, ще бъде прехвърлено в полза на КФН. Авторът на одобрения проект ще получи възнаграждение в размер на 5000 лв. при условията на настоящата обява.
 
Изисквания и времева рамка:
1. Всеки проект на лого на КФН се представя разпечатан на бял лист във формат А4 и на CD, записан в pdf файл, като се представят четири варианта – чисто графично изображение без допълнителен текст; изображение в комбинация с текст “Комисия за финансов надзор”; изображение в комбинация с текст  „Financial Supervision Commission“; изображение в комбинация с текстове “Комисия за финансов надзор” и „Financial Supervision Commission“. Освен това се представят поотделно по един вариант на абревиатурите „КФН“ и „FSC“.
2. Конкурсът е явен. Имената на всеки участник, телефон, и-мейл адрес и адрес за кореспонденция да са поставени на гърба на всяка разпечатка.
3. Всеки участник представя декларация в свободен текст, с която декларира, че е единствен носител на авторското право върху представения проект (за юридическите лица – подпис и печат на представляващия).
4. Проектите на лого на КФН  да бъдат предадени или изпратени в КФН – София 1000, ул. „Будапеща" № 16, ет. 1, деловодството, Дирекция Връзки с обществеността и протокол, За конкурса за лого на Комисията за финансов надзор най-късно до 25 май 2018 г. включително.
 
За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате на телефон 029404789 и на e-mail press@fsc.bg.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО

Комисията за финансов надзор (КФН) обявява конкурс за изработване на лого на институцията. Графичният знак следва да бъде съобразен с функциите за надзор на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар и визията на КФН като регулатор на динамичната среда на пазарите от небанковия сектор.

Графичният знак, който бъде одобрен, ще бъде използван в официални документи, интернет страниците на Комисията за финансов надзор, бланки, печатни материали, визитки, информационни носители, сувенири, албуми, и др.

Условия към проекта на лого на КФН: 

  • да бъде подходящ за отпечатване графично (пълноцветно, едноцветно – в черен цвят, едноцветно – в златист/сребрист цвят и линеарно и векторно)
  • да бъде подходящ за отпечатване като пластично изображение. (Пластичното изображение, проектирано в равнина, трябва да съответства на графичното изображение.)
  • да позволява и да изглежда хармонично в комбинация със следния текст: „Комисия за финансов надзор“ и „Financial Supervision Commission“.
     
Условия за участие:
Право на участие в конкурса има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения. Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други конкурси. Проектите на лого не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт, услуга и да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуална собственост. Всеки участник носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си. Авторското право върху логото, спечелило конкурса, ще бъде прехвърлено в полза на КФН. Авторът на одобрения проект ще получи възнаграждение в размер на 5000 лв. при условията на настоящата обява.
 
 
Изисквания и времева рамка:
  1. Всеки проект на лого на КФН се представя разпечатан на бял лист във формат А4 и на CD, записан в pdf файл, като се представят четири варианта – чисто графично изображение без допълнителен текст; изображение в комбинация с текст “Комисия за финансов надзор”; изображение в комбинация с текст  „Financial Supervision Commission“; изображение в комбинация с текстове “Комисия за финансов надзор” и „Financial Supervision Commission“. Освен това се представят поотделно по един вариант на абревиатурите „КФН“ и „FSC“.
  2. Конкурсът е явен. Имената на всеки участник, телефон, и-мейл адрес и адрес за кореспонденция да са поставени на гърба на всяка разпечатка.
  3. Всеки участник представя декларация в свободен текст, с която декларира, че е единствен носител на авторското право върху представения проект (за юридическите лица – подпис и печат на представляващия).
  4. Проектите на лого на КФН  да бъдат предадени или изпратени в КФН – София 1000, ул. „Будапеща" № 16, ет. 1, деловодството, Дирекция Връзки с обществеността и протокол, За конкурса за лого на Комисията за финансов надзор най-късно до 25 май 2018 г.   включително.
За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате на телефон 029404789 и на e-mail press@fsc.bg.