Издадено е разрешение за преобразуване на

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на “Инвестиционна финансова компания 7М” АД да се преобразува чрез отделяне от него на акционерно дружество “7М” АД с капитал 50 000 лева

.