КФН взе решение за отнемане на издаденото разрешение за извършване на застрахователна дейност на МЗК “Европа” АД

На свое заседание от 22.12.2005 г Комисията за финансов надзор взе решение за отнемане на издаденото разрешение за извършване на застрахователна дейност на МЗК “Европа” АД

Налице са  следните основания за отнемане на разрешението за извършване на застрахователна дейност:

При извършената проверка на място и при осъществяване на текущ надзор бе установено, че  компанията е в тежко финансово състояние и не може надлежно да изпълнява задълженията си по застрахователни договори.

Застрахователят не е платил ликвидни и изискуеми задължения по застрахователни договори, включително и по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Не е платил и установени с влезли в сила осъдителни решения обезщетения в общ размер на 93 хил. лв.

Констатирани се множество нарушения като значително подценяване на застрахователните резерви, което води до отчитане на по-ниски с 800 хил. лв. задължения на дружеството към застраховани лица и до нереално значително завишаване на финансовия резултат и собствените средства на МЗК “Европа” АД със същата сума.

Констатиран е недостиг на активи за покриване на застрахователните резерви в размер на 53 на сто. Застрахователят нереално е завишил финансовия си резултат с 670 хил.лв. вследствие на некоректна отчетност и с 300 хил.лв. вследствие надценени притежавани акции в други дружества.

МЗК “Европа” АД е инвестирала значителни средства в капитала на други дружества без предварително разрешение от надзорния орган, което представлява съществено нарушение на закона.

Застрахователят не е изпълнил приложените от КФН две принудителни административни мерки, насочени към отстраняване на установени нарушения в дейността му по ликвидация на щети,  установяване на действителното му финансово състояние и покритие на застрахователните резерви с адекватни активи.

Констатираните нарушения са съществени,  многобройни и системни и застрашават интересите на застрахованите лица. Всяко едно от тях представлява самостоятелно правно основание за отнемане на  разрешението за извършване на застрахователна дейност.

Въпреки предприетите до този момент мерки от надзорния орган, като извършване на проверки, редовна кореспонденция с дружеството, провеждане на срещи с неговото ръководство, налагане принудителни административни мерки и административни наказания, дружеството не преустановява извършването на закононарушения и не отстранява негативните последици от тях. Съществуващата незаконосъобразна практика застрашава стабилността, доверието и прозрачността на застрахователния пазар.

При тези обстоятелства, единствената адекватна мярка, с оглед защита интересите на потребителите на застрахователни услуги и на стабилността на застрахователния пазар като цяло, като основни цели на застрахователния надзор, остава отнемането на издаденото разрешение за извършване на застрахователна дейност на МЗК „Европа” АД.

За осъществяване на непосредствен надзор върху дейността на застрахователя в периода до назначаване на ликвидатор Комисията за финансов надзор назначи за квестор Петър Тончев.