Решения от заседание на КФН от 28.12.2005 г.

На свое заседание от 28.12.2005 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. КФН потвърди проспект за за вторично публично предлагане на акции, издадени от ЗД “Евро Инс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 5 000 000 лева, разпределени в 5 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лв. всяка, представляващи съдебно регистирания капитал на дружесвото.

2. Одобри два  образеца на заявление за издаване на лиценз за извършване на дейности и услуги по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, а именно заявление за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК като инвестиционен посредник и заявление за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК на територията на България чрез клон на чуждестранно юридическо лице.
Образците ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи”, „Форми и образци на документи”.

3. Одобри два  образеца на заявление за одобрение на действия по чл. 74а, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно – заявление за издаване на одобрение за извършване на преобразуване на дружеството на инвестиционен посредник по чл. 74а, ал.1, т.1 от ЗППЦК и заявление за издаване на одобрение за извършване на преобразуване на управляващо дружество по чл.210, ал.5 във връзка с чл. 74а, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.
Образците ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЩФН в раздел „Документи”, „Форми и образци на документи”.

4. Регистрира като професионални инвеститори Румен Пеловски,  Лилия Цветкова,  Пламен Вълчев.

5. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на  Георги Милев.

6. Прие Програма за нормативната дейност на КФН за периода 1 януари – 30 юни 2006 г.

7. Отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на „Трансинвестмънт” АДСИЦ.