Решения от заседание на КФН от 21.12.2005

 

1. Допълни издадения лиценз на “Кепитъл Маркетс” АД с правото да извършва като инвестиционен посредник в чужбина сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки, управление на индивидуални портфейли и попечителска дейност.

2. КФН издаде лиценз на “И Ар Джи Капитал-2” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Потвърди проспект за публично предлагане на 1 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Емисията акции е издадена от дружеството в резултат на първоначално увеличаване на капитала му, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 25.05.2005 г.
Учредители на дружеството са Българо-американски инвестиционен фонд”, притежаващ 70% от капитала и 29 физически лица.

3. Издаде разрешение УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд “Стандарт Инвестмънт Високодоходен фонд”. Потвърди проспекта за публично предлагане на дялове от фонда и вписа емисията дялове в публичния регистър на КФН.
Основната цел на инвестиционната политика на фонда е нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на печалба при поемане на умерен до висок риск. Инвестиционната стратегия на фонда ще е насочена към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа и текущи доходи от дългови ценни книжа.
Основните групи ценни книжа, предмет на инвестиране и максималните граници на вложение са както следва :
– акции, издадени от български емитенти и търгувани на регулиран пазар – до 90%; акции издадени от чуждестранни емитенти и търгувани на международно признати регулирани пазари – до 70%; акции на инвестиционни дружества и дялове на други договорни фондове – до 30%; безсрочни банкови влогове и такива с матуритет до 12 месеца – до 50%; дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или БНБ, квалифицирани чуждестранни дългови ценни книжа – до 90%; ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки – до 50%; ликвидни средства – до 10%.

4. Издаде разрешение УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд “Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд”. Потвърди проспекта за публично предлагане на дялове от фонда и вписа емисията дялове в публичния регистър на КФН.
Основната цел на инвестиционната политика на фонда е нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на печалба при поемане на умерен риск. Инвестиционната стратегия на фонда ще е насочена към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа и текущи доходи от дългови ценни книжа.

Основните групи ценни книжа, предмет на инвестиране и максималните граници на вложение са както следва :
– акции, издадени от български емитенти и търгувани на регулиран пазар – до 90%; акции издадени от чуждестранни емитенти и търгувани на международно признати регулирани пазари – до 70%; акции на инвестиционни дружества и дялове на други договорни фондове – до 30%; безсрочни банкови влогове и такива с матуритет до 12 месеца – до 50%; дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или БНБ, квалифицирани чуждестранни дългови ценни книжа – до 90%; ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки – до 50%; ликвидни средства – до 10%.

5. Одобри издаването на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД, гр. Пловдив. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че е внесен изискуемият капитал, съгласно чл.203, ал.1 от ЗППКЦ
Учредители на дружеството са «Телевизионни и радиосервизи» АД, София с 91% от гласовете в общото събрание на акционерите и «Юг Маркет» АД, Пловдив с 9% от гласовете в ОСА.
6. Вписа в публичния регистър на КФН последваща емисия акции, издадена от  “Елана фонд за земеделска земя” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 2 496 068 лева на 19 931 843 лева, чрез издаване на нови 17 435 775 броя акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.20 лева всяка. .

7. Прие  практика по прилагане на чл. 178, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
Практиката е приета с цел предотвратяване на нарушения на инвестиционното ограничение по посочената разпоредба, в случаите на придобиване на права по смисъла на § 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

8. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Вера Сотирова.
9. Издаде на Яница Янева лицензия на актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване