ВАС отхвърли като неоснователна жалбата, подадена срещу разпоредба от Наредба № 3 на КФН, свързана с изискването за нотариална заверка на подписа при смяната на пенсионен фонд

Петчленен състав  на Върховния административен съд /ВАС/ отхвърли като неоснователна жалбата, подадена срещу разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Решението на ВАС  не подлежи на обжалване.
Обжалваната разпоредба в тази наредба е в сила от 01.07.2005 г.. Тя  гласи, че осигуреното лице  трябва да подаде заявление за промяна на участие в пенсионното дружество, в чийто фонд  иска да се прехвърли като неговият подпис върху първия екземпляр на зявлението за промяна на участие се удостоверява с нотариална заверка.
Нотариалната заверка е регламентирана в наредбата с цел защита на осигурените лица от неправомерно прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните им осигурителни партиди от един в друг  пенсионен фонд без тяхно знание и съгласие.
ВАС приема в решението си, че изискването за нотариална заверка на подписа на осигуреното лице върху заявлението е регламентирано в наредбата на КФН, за да се даде възможност за обмислен избор от страна на осигурените лица и за да се прекрати възможността да се подписват заявления за промяна на участие без лицата да са се запознали с тяхното съдържание. В мотивите на съдебното решение се посочва, че нотариалната заверка на подписа на осигуреното лице е и административна гаранция за удостоверените от заявителя обстоятелства в заявлението за промяна на участие, подадено до пенсионноосигурителното дружество. ВАС счита, че оспорваната разпоредба на наредбата не противоречи на посочените в жалбата материалноправни разпоредби и отхвърля жалбата като неоснователна.
След въвеждането на изискването  за  нотариална заверка  на подписа при смяната на пенсионен фонд от юли 2005 г., подадените в КФН жалби от осигурени лица, свързани с оплаквания за прехвърляне на средствата от осигурителните им партиди от един пенсионен фонд в друг без тяхно знание и съгласие, значително са намалели.