Съобщение във връзка с издадени наказателни постановления за нарушения, свързани с манипулиране на пазара на финансови инструменти и търговия с вътрешна информация

Във връзка с издадени наказателни постановления от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, по административни нарушения, свързани с манипулиране на пазара на финансови инструменти и търговия с вътрешна информация, КФН съобщава, че към 20.02.2008 г. има 6 влезли в сила наказателни постановления по чл. 161, ал. 1, предложение 4 по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и по чл. 8, ал. 1, предложение 2, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Със същите са наложени 4 глоби на физически лица (членове на Съвета на директорите на „Електроникакомплект” АД и „Електроника комерс 97” АД) по 20 000 лева всяка една и 2 имуществени санкции на юридическо лице („Доминант финанс” АД) по 50 000 лева всяка една.
В периода 06.11.2006 г.- 24.01.2008 г. са издадени 25 наказателни постановления  за нарушения, свързани с манипулиране на пазара на финансови инструменти и търговия с вътрешна информация. За 19 наказателни постановления  съдебното обжалване не е приключило с решение на касационната инстанция. След окончателното приключване на водените от КФН дела по този вид нарушения, резултатите ще бъдат оповестени, като включително ще бъдат посочени нарушителите и присъдените им глоби и имуществени санкции. …