Решения от заседание на КФН от 18 февруари 2008 г.

На свое заседание от 18 февруари 2008 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от „Астера козметикс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 705 706 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството. Вписа „Астера козметикс” АД като публично дружество, както и емисията акции в публичния регистър на КФН.
„Астера козметикс” АД има за основен предмет на дейност производството на четки за зъби и мокри кърпи. Дружеството не е част от икономическа група.
Дружеството е с едностепенна система на управление. В СД влизат Лукан Луканов- председател, Марийка Андреева – изпълнителен директор и член на СД,  Георги Георгиев – член на СД.  Основни акционери в дружеството са Лукан Луканов с 90% от капитала, Димитър Луканов с 5% и Марийка Андреева с 5%.

2. Потвърди проспект за публично предлагане на акции на инвестиционно дружество „Надежда” АД, гр. София. Емисията е в размер на 3 935 119 лв. , разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и с емисионна стойност от 1.70 лв. всяка. Емисията ще бъде издадена от дружеството в резултат на увеличение на капитала му.

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации на „ЕТРОПАЛ” АД, гр. Етрополе. Емисията е в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2 000 броя обикновени обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с плаваща лихва в размер на 3-месечен EURIBOR+3.25% надбавка на годишна база.