Решения от заседание на КФН от 12 февруари 2008 г.

1. Одобри търгово предложение от “Кей Би Си Банк Лимитед”, Белгия, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” АД, гр. София, на акции на “Стопанска и инвестиционна банка” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 110.34 лева.

2. Издаде разрешение на УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД да организира и управлява договорен фонд „Юг Маркет Оптимум”. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд и вписва емисията дялове и фонда в публичния регистър.
ДФ„Юг Маркет Оптимум” е с умеренорисков профил, като 40 % от портфейла ще е съставен от акции, а дълговите цени книжа ще са 50% от активите.  Активите на фонда ще се инвестират в акции на български публични дружества (до 50% ), в акции на чуждестранни публични компании (до 20 %) и до 70 % в банкови депозити и  дългови ценни книжа.

3. Вписа в регистъра “Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София,  като публично дружество и вписа емисия от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Тя е в размер на 650 000 лева, разпределени в 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лева и представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството..

4. Вписа в регистъра „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество и емисия от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределена в 650 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и  представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството..

5. Одобри замяна на обслужващо дейността на  „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ дружество „Индустриал Комерс” ЕООД с „Холдинг Варна А” АД.

6. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на  Андреан  Балашов.

7. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за оценка на клиентските активи.

С проекта на Наредбата се предлагат изменения в следните насоки:

–  Разширява се обхватът на наредба като се оценяват както ценни книжа, които са били предмет на публично предлагане, или които са били приети за търговия на регулиран пазар, така и всякакви други активи – държани, администрирани или управлявани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти във връзка с предоставяните от него услуги по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

– Предвидено е оценката на акции, облигации и други финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, да се извършва по цена на затваряне на регулирания пазар за последния ден от месеца, за който се изготвя оценката, съответно по цена на затваряне към деня, в който е постановено решението по чл. 77б, ал. 1 ЗППЦК на окръжния съд за откриване на производство по несъстоятелност, съответно на компетентния орган за отнемане на лиценз за извършване на дейност от инвестиционния посредник.

– Установено е изискване инвестиционните посредници да приемат правила за извършване на оценка на финансови инструменти, включително на различни от акции и облигации, в случаите когато за съответния финансов инструмент в наредбата не са предвидени специални правила. Посочените правила следва да съдържат избран общоприет метод за оценка, по който да бъдат оценявани съответните финансови инструменти, както и обосновка за избора на конкретния метод за оценка.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни” документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

8. Прие Указания за прилагането и тълкуването на чл. 311 от Кодекса на застраховането,  във връзка с вноските на застрахователите в Обезпечителния фонд .
Указанията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи” – „Указания и изисквания”.