Решение от заседание на КФН от 06.02.2008 г.

На свое заседание от 6 февруари 2008 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:

1. Издаде на УД „ДСК Управление на активи” АД разрешение за организиране и управление на договорен фонд „ДСК Имоти”
ДФ „ДСК Имоти” е с умерено до висок рисков профил. Фондът ще инвестира преимуществено  в акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България или чужбина.

2. Потвърди  проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации на  „ХипоКредит” АД. Емисията е в размер на 6 000 000 евро, разпределени в 6 000 броя корпоративни обезпечени облигации  с номинална стойност от 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на 6-месечен EURIBOR + 3.25% годишно, но не по-малко от 7.50%, шестмесечен период на лихвено плащане, матуритет – 60  месеца, дата на издаване на емисията – 18.12.2007 г., падеж – 18.12.2012 г.

3. Вписа „Експат имоти” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра. Вписана е и емисия на дружеството в размер на 2 000 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинална  стойност 1 лева всяка. Емисията представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

4. Вписа в публичния регистър емисия акции, издадена от “Холдинг Варна А” АД. Емисията е в размер на 1 099 567  лева, разпределена в същия брой обикновени акции с номинална  стойност 1 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството  от  1 000 000  лева на 2 099 567 лева.

5. Вписа в публичния регистър емисия акции, издадена от „Централна Кооперативна Банка” АД. Емисията е в размер на 10 394 313   лева, разпределена в същия брой обикновени акции с номинална  стойност 1 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството  от  72 760 779   лева на 83 155 092 лева.