Решения от заседание на КФН от 27 февруари 2008 г.

1. Потвърди  проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от  „Сила Холдинг” АД, гр. Стара Загора,  в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.  Емисията е в размер на 1 999 492 лева, разпределена в същия брой обикновени акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка. Вписа емисията акции  в публичния регистър на КФН

 2. Взе решение, че мерките, предприети от управляващо дружество „Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт” мбХ -, Австрия във връзка с публичното предлагане в България на дяловете на договорните фондове „РАЙФАЙЗЕН – А.Р. – Глобален – Балансиран”, „РАЙФАЙЗЕН – Emerging Markets- Акции от АСЕАН”, „РАЙФАЙЗЕН – Русия – Акции", „РАЙФАЙЗЕН – Глобални Основни – Акции" отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Налице е осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, за обратно изкупуване на техните дялове и за предоставяне на инвеститорите на периодично и текущо разкриваната информация.

3. Прие окончателен проект на Наредба за допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.
С Наредбата се уреждат изискванията, на които трябва да отговарят ценните книжа, за да бъдат допуснати до търговия на официален пазар, организиран от регулирания пазар, както и редът и начинът за допускането им. С нея се въвеждат изцяло изискванията на Директива 2001/34/ЕО относно допускането на ценни книжа до търговия на официален регулиран пазар и информацията, която се публикува за тези ценни книжа.
 С наредбата се определят конкретни условия за допускането на акции и облигации до търговия на официален пазар – определена пазарна капитализация, наличието на най-малко три приети и публикувани годишни финансови отчети, допускане до търговия на цялата емисия ценни книжа от съответния клас, определено ниво на разпространение на ценните книжа сред публиката и др.
 В наредбата е предвидена възможност в определени случаи регулираният пазар да допуска ценните книжа до търговия на организирания от него официален пазар и без да са налице някои от посочените в наредбата изисквания, при условие че това не застрашава интересите на инвеститорите и няма да попречи на нормалното функциониране на пазара. Регулираният пазар може да постави и специфични изисквания за допускане на ценните книжа до търговия на официален пазар, когато това се налага, за да бъдат осигурени интересите на инвеститорите.
 Наредбата урежда и редът и начинът за допускането до търговия на официален пазар, като предвижда компетентният орган на регулирания пазар да извършва преценката за допускането на ценните книжа, а неговото решение да се обжалва пред арбитражния съд при регулирания пазар.
 Наредбата ще бъде обнародвана в Държавен вестник.